Register i RUT

Metadataverktyget RUT ger en strukturerad överblick av vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. I RUT beskrivs registrens innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt. Det gör att du kan göra avancerade sökningar och jämföra olika variabler utifrån flera perspektiv. RUT innehåller bland annat information om registervariablernas betydelse och värdemängd och du som forskare kan därför utvärdera om variablerna kan användas för att besvara den angivna forskningsfrågan.

Filtrera registerlistan

Visar 27 av 27 register.

Andningssviktregistret (Swedevox)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Anslutet

Swedevox är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter som startar behandling med hemsyrgas eller hemventilator i Sverige. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, behandling och vissa provresultat (såsom lungfunktion och blodgaser). Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Swedevox innehåller dessutom användning av CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) för behandling av sömnapnéer, men detta visualiseras för närvarande inte i RUT.

Gå till registret

CPUP - Cerebral pares uppföljningprogram

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Anslutet

CPUP är ett livslångt uppföljningsprogram och Nationellt Kvalitetsregister för personer med cerebral pares (CP). Registret innehåller uppgifter om funktion (som rörelseförmåga, kommunikationsförmåga, ät- och sväljförmåga, kognition) behandling (som operationer, fysioterapi, arbetsterapi, ortosbehandling) och röntgenresultat.

Gå till registret

Dödsorsaksregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
Socialstyrelsen
Anslutningsstatus
Anslutet

Dödsorsaksregistret innehåller information om samtliga dödsfall som inträffar i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dödfödda ingår inte i registret. Registrets data används ofta för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Gå till registret

ECT-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Örebro län
Anslutningsstatus
Anslutet

Kvalitetsregister ECT är ett Nationellt Kvalitetsregister för elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). ECT är effektivt vid flera svåra psykiska sjukdomar och används främst vid svår depression. Uppgifterna omfattar diagnoser, symptom, utförd ECT, läkemedel, behandlingsutfall och biverkningar.

Sedan 2018 samlar registret in motsvarande uppgifter vid behandling med rTMS men data avseende rTMS visualiseras inte ännu i RUT.

Gå till registret

Endovaskulär behandling av akut ischemisk stroke (EVAS-registret)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Anslutningsstatus
Anslutet

Registret för endovaskulär behandling av stroke (EVAS) är ett Nationellt Kvalitetsregister för endovaskulär behandling. EVAS-registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos och behandling avseende patienter med stroke orsakad av blodpropp i ett kärl i hjärnan där endovaskulär behandling, s.k. trombektomi, har utförts.

Gå till registret

Geografidatabasen (GDB)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet

Geografidatabasen (GDB) ett geografiskt register hos SCB som innehåller Sveriges samtliga adresser och fastigheter med tillhörande koordinater samt uppgifter om geografiska indelningar.

Gå till registret

Graviditetsregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska universitetssjukhuset
Anslutningsstatus
Anslutet

Graviditetsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Registret innehåller medicinska data om tidigare graviditeter och tidigare sjukdomshistoria, nuvarande graviditet, eventuella undersökningar, uppgifter om förlossningen, och uppgifter om barnets tillstånd och hälsa under de första levnadsdygnen. Andra uppgifter som registreras är exempelvis den gravida kvinnans levnadsvanor, utbildningsnivå, yrke och familjesituation.

Gå till registret

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Södersjukhuset
Anslutningsstatus
Anslutet

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR) är ett webbaserat Nationellt Kvalitetsregister som omfattar stora delar av landets handkirurgi. Registret innehåller uppgifter om diagnos, operation, och eventuella komplikationer. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av symptom, funktion i hand/arm, resultatet av operationen och bemötande före och efter operation. Efter vissa operationer görs dessutom en utökad uppföljning av bland annat kraft och rörlighet och ibland ingår då också en röntgenkontroll.

Gå till registret

LKG-registret -Läpp-, käk- och/eller gomspalt-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Anslutet

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och ungdomar med någon typ av LKG. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata som födelsevikt, känd ärftlighet, om barnen är födda i Sverige eller ej, om barnen är adopterade eller ej, samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Gå till registret

Läkemedelsregistret (LMED)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
Socialstyrelsen
Anslutningsstatus
Anslutet

Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om alla läkemedel och vissa hjälpmedel (förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel) som hämtats ut mot recept på apoteken. Läkemedelsregistret omfattar även kostnader för läkemedel samt kön, ålder, folkbokföringsort och personnummer. Även förskrivarens yrkestitel finns i registret. Registret innehåller inte receptfri försäljning av läkemedel, eller rekvisitionsläkemedel som administreras inom sjukvården.

Gå till registret

Nationella Diabetesregistret (NDR)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Anslutningsstatus
Anslutet

Nationella diabetesregistret (NDR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och vuxna med diabetes. Registret innehåller information om diagnos, behandling, undersökningar och laboratorievärden rörande diabetes och dess följdsjukdomar.

Gå till registret

Nationella Kataraktregistret (NCR)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Blekinge
Anslutningsstatus
Anslutet

Det Nationella Kataraktregistret (NCR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för operationer av grå starr (katarakt). Registret innehåller uppgifter om synskärpa, andra ögonsjukdomar, operationens svårighetsgrad, väntetider inför operationen och resultatet av operationen. Vidare finns uppgifter om patientens upplevda nytta som samlats in via frågeformulär före och efter operation.

Gå till registret

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska universitetssjukhuset
Anslutningsstatus
Anslutet

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) är ett Nationellt Kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention. Innehållet i NKCx sträcker sig från kallelser till gynekologisk cellprovtagning, till information om och resultat från provtagning från livmoderhalsen (cervix) vilket inkluderar cytologi, HPV och vävnadsprover tagna från alla gynekologiska lokalisationer. Registret innehåller även en kopia av Befolkningsregistret, varför det är möjligt att generera olika nyckeltal för screening som relateras till befolkningen som helhet.

Gå till registret

Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer och övrig urotelial cancer (Blåscancerregistret)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Östergötland
Anslutningsstatus
Anslutet

Blåscancerregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för cancer i urinblåsa, urinrör, urinledare och njurbäcken. Registret innehåller information om primärdiagnostik, behandling, recidiv, progress och död i tumörsjukdom, registrering av operationsvariabler och komplikationer vid cystektomi, registrering av tumör i njurbäcken, uretär och uretra samt registrering av onkologisk behandling.

Gå till registret

Provsamling Swedeheart

Typ av register
Biobank
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet

Provsamlingen SWEDEHEART innehåller blodprover från patienter med akut kranskärlssjukdom och patienter som genomgår kranskärlsröntgen, kateterburen intervention eller öppen hjärtkirurgi. Provsamlingen är kopplad till det Nationella Kvalitetsregistret SWEDEHEART.

Gå till registret

Registret över befolkningens utbildning (Utbildningsregistret)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet

Utbildningsregistret är ett individregister hos SCB som innehåller information om högsta utbildningsnivå, utbildningsinriktning, år för avslutad utbildning, kommun för avslutad utbildning samt demografiska variabler.

Gå till registret

Registret över totalbefolkningen (RTB)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet

Registret över totalbefolkningen (RTB) är ett individregister hos SCB som innehåller demografisk information om den folkbokförda befolkningen i Sverige. Exempel på uppgifter i registret är kön, ålder, födelseland, medborgarskap och olika slags relationer mellan make/maka och barn/förälder. Dessutom finns register över demografiska händelser såsom födelser, dödsfall, civilståndsändringar, inrikes och utrikes flyttningar.

Gå till registret

Riksstroke

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Anslutningsstatus
Anslutet

Riksstroke är Nationellt Kvalitetsregister för patienter som drabbats av stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA). Registret innehåller uppgifter om insjuknande och behandling. För individer som haft stroke finns även uppgifter om patientens upplevelser av vården samt hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen som samlats in via frågeformulär, 3 och 12 månader efter insjuknandet.

Gå till registret

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Örebro län
Anslutningsstatus
Anslutet

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för obesitaskirurgi och innehåller uppgifter om preoperativ behandling, operationstyp, komplikationer och resultat på viktnedgång och samsjuklighet. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Gå till registret

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska universitetssjukhuset
Anslutningsstatus
Anslutet

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med reumatiska sjukdomar. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter inom reumatologin, diagnos, behandling, rehabilitering och provresultat. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Gå till registret

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Värmland
Anslutningsstatus
Anslutet

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för intensivvård. SIR innehåller information om omhändertagandet i hela vårdkedjan från förfrågan om inläggning på intensivvårdsavdelning till många veckor och månader in i vårdförloppet efter intensivvården. På så sätt speglar intensivvårdens resultat inte bara händelseförloppet på intensivvårdsavdelningen utan också händelser före intensivvård (mobil intensivvårdsgrupp, MIG) och efter intensivvård (PostIVA).

Gå till registret

Svenska Palliativregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Anslutningsstatus
Anslutet

Svenska palliativregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister med information om vården i livets slutskede. Vårdgivaren registrerar information avseende hur vården efterlever definierade kriterier för god vård i livets slutskede. Detta inkluderar alla dödsfall oavsett diagnos, kön, ålder eller dödsplats.

Gå till registret

Svenskt Bråckregister

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Anslutningsstatus
Anslutet

Svenskt Bråckregister är ett Nationellt Kvalitetsregister för ljumskbråckskirurgi för patienter som är 15 år och äldre. Registret innehåller information om operations- och bedövningsmetoder, bråckanatomi och eventuella komplikationer. Vidare innehåller registret information om väntetider och generell information om operationstillfället.

Gå till registret

Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter som registrerats i samband med operation. SPOR följer den perioperativa processen i sin helhet, från operationsanmälan tills det att patienten lämnar den postoperativa avdelningen och innehåller data om utredning, diagnos, behandling och provresultat.

Gå till registret

Swedvasc - Nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet

I Swedvasc registreras kirurgiska ingrepp på kärl utanför hjärnan och hjärtat, såväl öppet kirurgiska som endovaskulära ingrepp utförda med röntgenteknik. Registret innehåller uppgifter om indikation, andra sjukdomar, operationsdetaljer och komplikationer. Ingreppen registreras i ett antal moduler: carotis, aorta, benartär, popliteaaneurysm, varicer och övrig artär/ven. Samsjuklighet, riskfaktorer, medicinering och kärlrelaterad livskvalitet registreras preoperativt; en månad och ett år postoperativt med viss variation i de olika modulerna.

Gå till registret

U-CAN (Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium)

Typ av register
Biobank
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet

Forskningsprogrammet U-CAN är en infrastruktur för cancerforskning. U-CAN samlar in och strukturerar journaluppgifter, enkätsvar, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter. Information och prov samlas in longitudinellt (före, under och efter cancerbehandling) inom följande diagnosområden: kolorektalcancer, hematologiska maligneteter och lymfom, hjärntumörer, neuroendokrina tumörer, prostatacancer, bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, matstrupe- och magsäckscancer, cancer hos organtransplanterade, lever- och pankreascancer samt öron-, näsa, och halscancer. I RUT finns U-CAN:s biobanksprovsamling beskriven.

Gå till registret

Yrkesregistret (YREG)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet

Yrkesregistret är ett individregister hos SCB som innehåller information om den arbetande befolkningens yrke, arbetsplats, inkomst och utbildning. Registret omfattar samtliga personer över 16 år som är folkbokförda i Sverige.

Gå till registret