SLOSH
Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) är en longitudinell forskningsdatabas som kombinerar surveydata med administrativa registerdata.

Registerhållande organisation

Stockholms Universitet

Webbplats

https://www.slosh.se

Syfte

SLOSH syftar till att möjliggöra forskning om longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetskraftsdeltagande, hälsa och välbefinnande, med hänsyn tagen till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden, copingstrategier, interaktion mellan arbete och privatliv, sömn och åldrande.