Nationalräkenskaper

NR sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med kompletterande tabeller vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. NR beskriver inom ramen för ett slutet kontosystem produktionen och dess användning, inkomstbildning, inkomstomfördelning och inkomstanvändning, kapitalbildning samt transaktioner med utlandet.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Nationalräkenskaper har följande subregister:

Nationalräkenskaper

NR sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med kompletterande tabeller vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. En omfattande mängd information från olika statistiska undersökningar, administrativa register och även indikatorbaserade modellberäkningar för olika aktiviteter/delområden bearbetas och inordnas i det enligt internationella riktlinjer definierade NR-systemet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NR0103

Offentliga budgetuppgifter

EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsländernas budgetramverk. Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder publiceras månadsvis, för kommuner och regioner kvartalsvis samt tilläggsuppgifter årsvis där syftet är att fånga upp transaktioner där offentliga finanser skulle kunna påverkas.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NR0111

Regionalräkenskaper

Regionala räkenskaper är nationalräkenskaper med regional, geografisk, indelning. De regionala räkenskaperna omfattar ett antal huvudvariabler: bruttoregionprodukt (BRP), sysselsättning, lönesummor, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster. BRP beräknas från produktionssidan, d v s som summan av regionens förädlingsvärden. En sammanhängande tidsserie för BRP (uttryckt både i löpande priser och som volymförändringstal) finns för perioden 1993 och framåt. Samma längd på tidsserierna gäller för sysselsättning och lönesummor, medan tidsserierna för fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster omfattar perioden 1995 och framåt. De svenska nationalräkenskaperna och regionalräkenskaperna framställs enligt ESA 95 (European System of Accounts) som är en EU-reglering (Council Regulation (EC) No 2223/96).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NR0105

Socialt skydd (ESSPROS)

Det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (ESSPROS) har utarbetats inom EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete med medlemsstaterna och redovisas i en särskild manual fastställd 1996. I den finns en detaljerad klassificering av dess sociala förmåner och ett grundsystem som ger information om såväl det sociala skyddets omfattning som dess inkomster och utgifter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NR0110

Vägd skattesats

Syftet är att beräkna den vägda genomsnittliga skattesatsen i Sverige, vilken ingår i den momsbaserade delen av Sveriges EU-avgift. Detta görs på uppdrag av Skatteverket. Materialet publiceras ej. Särskild dokumentation skickas till Skatteverket i samband med leverans.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NR0107