Svenska Öronkirurgiska Registret
SÖR

Svenska Öronkirurgiska Registret är ett Nationellt Kvalitetsregister som omfattar registrering av kirurgi vid kronisk otit vilket inkluderar myringoplastik, ossikuloplastik, kolesteatomkirurgi och kirurgi vid andra kroniska mellanöresjukdomar hos barn och vuxna. Registret innehåller information om medicinska data, hörsel och operationsresultat. Vidare finns uppgifter om patientnöjdhet och upplevda komplikationer som samlats in via frågeformulär (PROM, PREM).

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://orl.registercentrum.se/

Syfte

Syftet med registret är att monitorera resultat och kvalitetssäkra svensk öronkirurgi för kronisk otit och kolesteatom samt bidra med förbättringar av vården med ursprung ur insamlade data. Därtill utgör registret en grund för forskning.