Bostadsbestånd

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som visar antal lägenheter i bostadsbeståndet efter ett antal variabler.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Bostadsbestånd har följande subregister:

Bostadsbestånd

Redovisning av det svenska bostadsbeståndet. Fr.o.m. 2013 tas bostadsbeståndet fram med hjälp av det nationella lägenhetsregistret.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0104

Bostadsbestånd (kalkylerat)

Det kalkylerade bostadsbeståndet 2001-2009 utgår från bostadsbeståndet 1990. Därefter har varje års nybyggnad av lägenheter lagts till. Årliga rivningar har dragits ifrån. Även nettotillskottet av ombyggnader har lagts till eller dragits ifrån.
Fr.o.m. 2010 tas bostadsbeståndet fram med en ny metod. Antal lägenheter hämtas från fastighetstaxeringsregistret (FTR) per den 1/1. Därefter uppdateras uppgifterna med under året färdigställda nybyggda bostäder, färdigställda ombyggda flerbostadshus och påbörjade rivningar, varefter ett kalkylerat bostadsbestånd per den 31/12 erhålls.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0104