Investeringsfonder/Värdepappersfonder

Syftet är att visa förändringar av tillgångar och skulder hos värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn (fonder som är registrerade i Sverige). Statistiken ska också redovisa fondandelsvärde, placering av likvida medel samt belopp för sålda och inlösta fondandelar. Slutligen ska statistiken redogöra för hur fondernas tillgångar är fördelade samt sektorfördelat fondvärde.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Investeringsfonder/Värdepappersfonder har följande subregister: