Svenska ALL - registret
Nationellt kvalitetsregister för Akut lymfatisk leukemi (ALL)

ALL - registret är ett Nationellt Kvalitetsregister för alla fall med nydiagnostiserad ALL hos vuxna. Registret innehåller information om primärdiagnostik, ALL undergrupp och annan sjukdomsspecifik information, behandling, recidiv, progress och död i leukemisjukdom. Även eventuell genomgången allogen stamcellstransplantation registreras.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-lymfatiskt-leukemi-all/kvalitetsregister/

Syfte

Det övergripande syftet med ALL - registret är att utveckla kvaliteten på vården genom att öka kunskapen om ALL- sjukdomens epidemiologi, diagnostik, behandling och uppföljning av ALL patienter i Sverige. Registret utgör även referensmaterial vid vårdprogramsarbete och möjliggör utvärdering av nationella behandlingsriktlinjer. Kvalitetsregisterdata utgör även en värdefull källa för forskning inom ALL som är en ovanlig diagnos.