Grönytor o annan mark i tätorter

Innehåller uppgifter om grönytor och grönområden i större tätorter samt tätortsbefolkningens tillgång till grönområden.Utöver grönytor och grönområden finns uppgifter om annan markanvändning i tätorterna.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grönytor o annan mark i tätorter har följande subregister:

Förändringar grönytor 2000-2005

Förändringar av vegetationsgrad och grönytor år 2000-2005 i de befolkningsmässigt tio största tätorterna 2005.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0805

Grönområden, hoplagda grönytor

Uppgifter om grönområden som är allmänt tillgängliga i större tätorter. Grömområden avser här allmänt tillgänglig mark som inte är bebyggda eller på annat sätt hårdgjorda, exempelvis parker, trädgårdar, gräsytor, vegetationsbevuxna impediment med mera. Grönområden är större sammanhängande grönytor, minst 0,5 hektar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0805

Markanvändning

Uppgifter om grönytor och annan markanvändning i större tätorter samt inom en buffertzon av ett omland om 3 km från tätortsgräns.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0805