Swespine
Svenska Ryggregistret

Swespine är ett Nationellt Kvalitetsregister som dokumenterar operationer för degenerativa tillstånd i ländrygg/bröst- och halsrygg, samt deformitet, infektion och metastas i ryggkotpelaren. Det innehåller uppgifter om patienternas preoperativa hälsomässiga och sociala tillstånd. Det registrerar diagnos och operationsmetod, komplikationer och reoperationer samt utfall mätt med patientrapporterade utfallsmått (PROM och PREM) efter 1, 2, 5 och 10 år.

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://www.swespine.se/

Syfte

Registrets syfte är att utgöra en verklighetsbaserad bas för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, samt forskning. Registerdata ska finnas enkelt tillgängliga för användare i en klinisk situation i syfte att underlätta för patient och terapeut att tillsammans fatta relevanta beslut avseende behandling.

Subregister

Swespine har följande subregister:

Degenerativ Ländrygg - Basregistrering

Basregistrering inför ländryggsoperation.

Referensperiod

Degenerativ Ländrygg - Operation

Registrering i samband med ländryggsoperation.

Referensperiod

Degenerativ Ländrygg - Uppföljning

Uppföljning efter ländryggsoperation.

Referensperiod