Nationella Kataraktregistret
NCR

Det Nationella Kataraktregistret (NCR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för operationer av grå starr (katarakt). Registret innehåller uppgifter om synskärpa, andra ögonsjukdomar, operationens svårighetsgrad, väntetider inför operationen och resultatet av operationen. Vidare finns uppgifter om patientens upplevda nytta som samlats in via frågeformulär före och efter operation. Till Nationella Kataraktregistret finns också en underavdelning, delregistret barnkatarakt PECARE som inkluderar barn i åldersintervallet 0-8 år.

Registerhållande organisation

Region Blekinge

Webbplats

https://rcsyd.se/kataraktreg/

Syfte

Syftet är att stimulera kvalitetsförbättring av vården, möjliggöra analys av ovanliga utfall på nationell nivå, utvärdera patientens upplevda nytta samt utveckla och fördjupa kunskapen om kataraktsjukdomen. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.

Subregister

Nationella Kataraktregistret har följande subregister:

Bas

Basregistret registrerar demografi, väntetider och synskärpa vid tiden för operation.

Referensperiod

CATQuest Postoperativt

Postoperativ CatQuest-9SF registrerar patientrapporterade utfallsmått, s k PROM, efter kataraktoperationen.

Referensperiod

CATQuest Preoperativt

Preoperativ CatQuest-9SF registrerar patientrapporterade utfallsmått, s k PROM, före kataraktoperationen.

Referensperiod

Utfall

Utfallsregistret registrerar operationsutfall vad gäller synskärpa, avvikelse från planerad refraktion och inducerad astigmatism.

Referensperiod