Svenska Makularegistret
SMR

Svenska Makularegistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för uppföljning och behandling av sjukdomar med kärlnybildning under gula fläcken, så kallad våt makuladegeneration. Registret startades 2003 och webbaserades 2008. Registret är ett utfallsregister och innehåller information om medicinska mått på behandlingen i form av synskärpa som resultat av behandlingen, antal behandlingar, typ av behandling, biverkningar till behandlingen och resultat av behandlingen i förhållande till typ av makuladegeneration. Inrapportering till registret sker dels vid första behandlingsbesöket, dels vid uppföljande återbesök och behandlingsbesök. Registrets viktigaste variabler är diagnos, kön, ålder, symptomduration, avstånds- och närsynskärpa, typ av makuladegeneration, läge för och storlek av makulaförändringen, typ av behandling och biverkningar till behandlingen.

Registerhållande organisation

Region Blekinge

Webbplats

https://makulareg.se/

Syfte

Makularegistrets syfte är att få en enhetlig nationell uppföljning, kvalitetssäkring och utvärdering av behandling vid fuktig makuladegeneration. Makuladegeneration är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 50 år i västvärlden. Därtill utgör registret en grund för forskning.