Nationellt kvalitetsregister för Myelodysplastiskt syndrom
Svenska MDS - registret

Nationella registret för Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett kvalitetsregister för MDS och blandformen myelodysplastiskt syndrom/myeloproliferativ neoplasi (MDS/MPN). Till registret rapporteras nydiagnostiserade vuxna patienter samt de i ålder 16-18 år som handläggs inom vuxensjukvården. Registret innehåller uppgifter om diagnostik, klassificering, riskgruppering och behandling.

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/myelodysplastiskt-syndrom-mds/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet med MDS-registret är att undersöka om diagnostik och behandling av patienter med Myelodysplastiskt syndrom följer evidensbaserade nationella riktlinjer samt om vården är jämlik i landet. Ett annat syfte med registret är att bedriva populationsbaserade epidemiologiska forskningsstudier.