Så fungerar Metadataverktyget

Metadataverktyget beskriver svenska register och biobanksprovsamlingars innehåll på en mycket detaljerad nivå med metadata, det vill säga data om data. Metadataverktyget innehåller inga personuppgifter. Det betyder exempelvis att du kan hitta information om vilka värdemängder som använts, men inte vilka värden som samlats in.

Alla register i verktyget är strukturerade enligt Generic Statistical Information Model (GSIM) som är ett metadataramverk framtaget av UNECE. I Metadataverktyget är det möjligt att jämföra den faktiska betydelsen av variabler i olika register, oberoende av vad variablerna heter. Som användare kan du se vilken information du skulle kunna kombinera från olika register för ett specifikt syfte, exempelvis för att besvara en forskningsfråga.

Metadataverktyget bidrar till att anslutna register får en ökad grad av FAIR, det vill säga att registrens innehåll blir;

  • sökbart (Findable)
  • tillgängligt (Accessible)
  • interoperabelt (Interoperable)
  • återanvändningsbart (Reusable).

Metadataverktyget är en del av den svenska e-infrastrukturen för forskning och möjliggör för registerhållande myndigheter och organisationer att;

  • (F) göra sitt innehåll sökbart via rik metadata
  • (F) inkludera identifierare för att identifiera sin metadata unikt inför beställningar
  • (A) tillgängliggöra rik och djup metadata som beskriver känsliga datakällor utan att tillgängliggöra mikrodata
  • (I) lägga upp begreppssystem och en eller flera semantiska mappningar till standardiserade begrepp för ökad interoperabilitet
  • (I) beskriva begreppssystemen i en graf med relationer som länkar begrepp och begreppssystem till varandra
  • (R) lagra rik metadata länkat till begrepp på detaljerad nivå.

(R) En komponent för att erbjuda standardiserad lagring och tillgängliggörande av proveniens enligt internationell standard kommer att utvecklas.

Huvuddelen av metadata och begrepp i Metadataverktyget är på svenska. Semantisk mappning till internationella ontologier och terminologier har genomförts i vissa register anslutna till Metadataverktyget och pågår i andra register. Sådan mappning möjliggör maskinläsbarhet och flerspråkighet på de språk som ontologierna eller terminologierna implementerat.

Flera sätt att söka i Metadataverktyget

En viktig funktion i Metadataverktyget är möjligheten att söka efter variabler utan att känna till variablernas exakta namn eller i vilka register de faktiskt finns. Med hjälp av fritextsökning får du träff på variablers namn, beskrivning eller definition och ser i vilka register de förekommer. Det går också att söka efter specifika begrepp eller populationer.

Det går dessutom att analysera ett enskilt registers struktur och dess variablers betydelse och få mer utförlig information om både aktuella och historiska värdemängder och för vilka populationer och tidsperioder variabeln har använts i det specifika registret.

Sökning via standardiserade ontologier/terminologier som används av register är även möjlig. Standardiserade begrepp är kopplade till insamlade variabler vilket effektiviserar utvärdering av variablernas och värdemängdernas nytta i relation till studien.

Hur du använder Metadataverktyget finns mer detaljerat beskrivet i användarmanualen.

Spara dina sökresultat

De variabler som är intressanta för vidare analys kan sparas till en urvalslista. I den listan kan du utvärdera variabler, värdemängder och övrigt metadata för de insamlingsperioder som är intressanta. Urvalslistan kan därefter exporteras till Excel-format. Listan som genereras kan användas som stöd i dialog med den registerhållande myndigheten eller organisationen, men den ersätter i dagsläget inte ansvarig myndighet eller organisations befintliga rutiner för ansökan om registerdatauttag.

Listan kan även användas som grundunderlag till din datahanteringsplan eller andra krav på dokumentation av din forskningsdata, till exempel i datarepositorium eller forskningsmetadatakataloger.