Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer
Tyreoideacancerregistret

Tyreoidecancerregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för alla patienter som är folkbokförda i Sverige och diagnosticerats med primär tyreoideacancer. Registret har varit i bruk sedan 2013 och består av tre formulär. Formulär 1 innehåller uppgifter om preoperativ diagnostik, kirurgisk, onkologisk och medicinsk behandling (primär behandling). Formulär 2 innehåller uppgifter om ytterligare behandling efter primär behandling samt utvärdering av den primära behandlingen 9-12 månader efter start av behandling. Formulär 3 innehåller uppgifter om recidiv eller kvarvarande sjukdom och fylls i årligen (eller då recidiv upptäcks) så länge aktiva tumörkontroller genomförs.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/skoldkortel/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet med registret är i första hand ett verktyg för att förbättra vårdkvaliteten lokalt, regionalt och nationellt. Registret sköts i nära samarbete med nationellt vårdprogram för tyreoideacancer (NVP). Därtill utgör registret en grund för forskning.