UGU
Utvärdering Genom Uppföljning

UGU är en kohortsekventiell nationell infrastruktur som bland annat används för utvärdering och forskning inom skolan. Den baseras på elva kohorter i årskurs 3 som har blivit utvalda av SCB. Dessa individer följs genom deras skolgång och urvalet är stratifierade och riksrepresentativa. Hittills har UGU data för elva kohorter mellan 1948 och 2010. Data består utav enkätfrågor, kognitiva tester och registerdata. Centralt för registret är att enkätdata består utav elevernas individuella svar.

Registerhållande organisation

Göteborgs universitet

Webbplats

https://www.gu.se/utvardering-genom-uppfoljning-ugu

Syfte

Syftet med registret är att genom den longitudinella designen möjliggöra studier och uppföljning av svenskt skolsystem. Designen gör det möjligt att både följa elever genom utbildningssystemet samt att jämföra kohorter från olika tider. UGUs omfattande data möjliggör längd- och tvärsnittsundersökningar av frågor inom många olika forskningsområden som nationalekonomi, medicin, pedagogik, psykologi, och socialt arbete.