Svenska Internetbehandlingsregistret
SibeR

SibeR är ett nationellt kvalitetsregister för internetbaserade psykologiska behandlingar, dvs där patienten tilldelas ett digitalt förmedlat program och vägleds i behandlingen av sjukvårdspersonal. Kommunikation mellan patient och behandlare kan ske enbart via behandlingsplattformen, eller vara blandade behandlingar där vårdkontakter också sker i realtid med video, telefon eller fysiska besök. Behandlingar innefattar ett brett spektrum av definierade interventioner för psykisk ohälsa men även för beteendemedicinska tillstånd inom psykiatri, primärvård och somatisk vård för patienter i alla åldrar. Indikationerna vidgas i takt med implementering i reguljär vård. Registret innehåller information om diagnostisk bedömning, tillgänglighet, fullföljandegrad och behandlingseffekt. Behandlingseffekter följs med patientrapporterade sjukdomsspecifika utfallsmått för symtom och generella mått för hälsorelaterad funktion och livskvalitet. Fördjupade analyser av samsjuklighet och alkoholkonsumtion ger uppfattning om case-mix.

Registerhållande organisation

Stockholms läns sjukvårdsområde

Webbplats

https://siber.registercentrum.se/

Syfte

Syftet är att ge underlag för systematisk uppföljning samt utveckling av och forskning om internetförmedlad sjukvårdande behandling.