FRIDA

FRIDA utgör en grund vid skatteeffekts- och prognosberäkningar. Databasen kan också användas till uttag av data för statistisk analys samt vid användandet av mikrosimuleringsmodeller. Modellerna ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

FRIDA har följande subregister:

Bilaga K12

Registervarianten innehåller SRU-uppgifter kopplat till deklarationsbilaga K12, Okvalificerade andelar onoterade företag.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Bolagsverket

Registervarianten innehåller uppgifter från Bolagsverket om likvidationer, konkurser, aktieutdelningar och liknande

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Energi-tabell

Registervarianten innehåller förbrukningsuppgifter avseende energivaror för de företag som ingår i FRIDA. Uppgifterna hämtas från Industrins energianvändning samt Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Enskilda näringsidkare

Redovisar inkomna uppgifter från enskilda näringsidkares deklarationer och vissa individuppgifter som kan kopplas till dessa.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Forskning och utveckling

Registervarianten innehåller ekonomiska uppgifter om FoU för företag som ingår i FRIDA. Uppgifterna hämtas från undersökningen om FoU.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Handelssystemet

Registervarianten innehåller uppgifter om tilldelade utsläppsrätter samt faktiska utsläpp för företag ingående i handelssystemet med utsläppsrätter

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Import och export

Registervarianten innehåller ekonomiska uppgifter på export och inmport för företag som ingår i FRIDA. Uppgiftetrna är länderfördelade. Uppgiferna hämtas från utrikeshandeln.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Individtabeller

Registervarianten innehåller uppgifter på individnivå vilka kan kopplas till ägare i de olika företagsformerna AB, HB och enskilda näringsidkare

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Körsträckor

Registervarianten beskriver fordonsinnehav samt körsträckor under aktuellt år. Uppgifterna används för att kunna beräkna skattebas för fordonsdrift för företag

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105

Punktskatter och återbetalning

Registervarianter innehåller uppgifter om punktskattedeklarationer och återbetalningar för energi- och koldixidskatter

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0105