Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis
PsoReg

Det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för individer med systemsjukdomen psoriasis i behov av systembehandling. Registret innehåller uppgifter om anamnes, levnadsvanor, upplevt hälsotillstånd, vårdkontakter, behandling och behandlingsresultat. Livskvaliteten följs upp regelbundet via frågeformulär.

Registerhållande organisation

Region Västerbotten

Webbplats

https://www.psoreg.se/

Syfte

Syftet med PsoReg är att kontinuerligt förbättra hälsan hos individer med psoriasis via utveckling av psoriasisvården. Behandling, levnadsvanor och behandlingsresultat följs och utvärderas både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. PsoReg utgör även en bas för forskning avseende epidemiologi och utvärdering av olika behandlingars för- och nackdelar samt levnadsvanors betydelse för hälsan och effekten av behandlingen.