Svenska Sömnapnéregistret
SESAR

SESAR är ett Nationellt Kvalitetsregister för Obstruktiv Sömnapné (OSA) som är förankrat hos Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS) samt hos Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF). Registret innehåller vårddata från patienter som utretts för OSA med nattlig andningsregistrering. Data kring utredning, morbiditet och subjektiva patientrapporterade symtom (PROM) samt val och utfall av behandling samlas in på ett systematiskt sätt. SESAR är ett diagnosregister med målet att täcka alla patienter, bosatta i Sverige, som erhåller en sömnapnédiagnos och som behandlas för denna sjukdom. Antalet vårdenheter i landet som rapporterar i SESAR har gradvis vuxit sedan 2010 och har överstigit 50 under 2023. Registrets täckningsgrad har ökat markant under de senaste åren och cirka 40 000 vårdtillfällen registreras under det gångna året.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://sesar.registercentrum.se/

Syfte

Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett vanligt förekommande tillstånd med en hög grad av samsjuklighet. Obehandlad sömnapné medför en försämrad livskvalité, ökad risk för trafikolyckor och en risk för allvarliga kardiometabola följdsjukdomar som hypertoni, stroke, diabetes och hyperlipidemi. Vården av personer med sömnapné bedrivs mycket ojämlikt, både mellan sjukvårdsregioner men även inom samma sjukvårdsregion. Syftet med Svenska Sömnapnéregister (SESAR) är att kartlägga vårdprocesser och skapa förutsättningar för systematisk kvalitetsutveckling inom vård av patienter med OSA. Data insamlade i SESAR utgör dessutom en unik plattform för klinisk forskning av hög kvalité.