Nationellt kvalitetsregister för tumörer i pankreas och periampullärt
Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Pankreasregistret är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller bland annat uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om behandling, komplikationer och överlevnad. Även uppgifter om livskvalitet före och efter behandling finns i registret.

Registerhållande organisation

Region Östergötland

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/kvalitetsregister/

Syfte

Registrets syfte är att stimulera ett multidisciplinärt och professionellt omhändertagande och
jämlik vård. Registret kartlägger och redovisar den diagnostiska processen, behandling och
resultat nationellt och regionalt och ska fungera som ett lättillgängligt stöd för lokalt och
nationellt förbättringsarbete. Registret ska beskriva utvecklingen avseende utredning, behandling
och behandlingskomplikationer för den aktuella patientgruppen. Därtill utgör registret en grund för forskning.