Lantbruksregistret

Ett register som innehåller uppgifter om jordbruksföretagen i Sverige.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lantbruksregistret har följande subregister:

Brukare

Uppgifterna hämtas från Jordbruksverkets register över brukare inom jordbruksföretagen, Jordbruksföretagen anmäler till Jordbruksverket vilka brukare de har.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO0101

Uppdragsregistret

Uppdragsregistret skapas genom att hämta variabler från tabellerna brukare, företag, arealer och djur. För att få variabler tillhörande samma jordbruksföretag är matchningsid ftgid.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO0101