Fastighetspriser och lagfarter

Prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om pris- och värdeutvecklingen på försålda småhus, hyreshus, industrier, lantbruk samt obebyggd tomtmark. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Fastighetspriser och lagfarter har följande subregister: