BORIS
Barn Obesitas Registret I Sverige

BORIS är ett Nationellt Kvalitetsregistret där barn och tonåringar som får behandling för obesitas registreras. De kvalitetsindikatorer som rapporteras för BORIS är dels processindikatorer, dels resultatindikatorer. Processindikatorerna visar hur patienterna tas om hand i vården, om de utreds och behandlas. Resultatindikatorerna visar hur det går för patienterna, deras viktförändring och förekomst av följdsjukdomar.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://www.e-boris.se/

Syfte

BORIS startade 2005 och syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av barnobesitas i landet för att kvalitetssäkra vården. Data som samlas in i registret används på en mottagning för att förbättra verksamheten och omhändertagandet av patientgruppen. Därtill utgör registret en grund för forskning.