Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
SRQ

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

https://srq.nu/

Beskrivning

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med reumatiska sjukdomar. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter inom reumatologin, diagnos, behandling, rehabilitering och provresultat. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Syfte

Syftet med SRQ är bidra till förbättrad hälsa hos patienter med reumatisk sjukdom. Vård, behandling och behandlingsresultat följs och utvärderas både regionalt och nationellt. Ytterligare syfte är att utgöra en grund för forskning avseende de reumatiska sjukdomarnas epidemiologi och utveckling, samt effekter av olika diagnostiska och terapeutiska insatser.