Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
SRQ

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med reumatiska sjukdomar. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter inom reumatologin, diagnos, behandling, rehabilitering och provresultat. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

https://srq.nu/

Syfte

Syftet med SRQ är bidra till förbättrad hälsa hos patienter med reumatisk sjukdom. Vård, behandling och behandlingsresultat följs och utvärderas både regionalt och nationellt. Ytterligare syfte är att utgöra en grund för forskning avseende de reumatiska sjukdomarnas epidemiologi och utveckling, samt effekter av olika diagnostiska och terapeutiska insatser.

Subregister

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister har följande subregister:

Basdata

Basdata innehåller grundläggande uppgifter kring patienten, dennes diagnos samt kriterier för diagnos.

Referensperiod

Basdata

Basdata innehåller grundläggande uppgifter kring patienten, dennes diagnos samt kriterier för diagnos.

Referensperiod

Behandling

Behandling innehåller uppgifter kring patientens farmakoterapi samt rehabilitering.

Referensperiod

Besök

Besök innehåller upgifter kring behandling och utfall vid besökstillfället samt egenregistrerat mellan besökstillfällen.

Referensperiod