PIDcare
Nationellt Kvalitetsregister för primära immunbrister

PIDcare är ett Nationellt Kvalitetsregister för diagnosgruppen primära immunbrister (PID). Registret innehåller data från longitudinella uppföljningar gällande diagnos, undersökningar, behandlingar, komplikationer, livskvalitet och annan relevant information. Vissa diagnoser kräver livslång uppföljning och både barn- och vuxenkliniker registrerar i registret.

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://pidcare.se

Syfte

Huvudsyftet med PIDcare är säkerställa att patienter med PID får likvärdig vård med korrekt diagnos, adekvat utredning, behandling och uppföljning oavsett ålder, kön, eller var i landet de bor.

Data från PIDcare ska användas för: kvalitetsuppföljning av vården på nationell och enhetsnivå, mätning av följsamhet till de nationella riktlinjerna, jämförelser mellan behandlande enheter, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete, uppföljning av medicinska och omvårdnadsinterventioner på kort och lång sikt samt forskning inom området PID.