Svenska Fotledsregistret
SwedAnkle

Fotledsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för operationer i fotleden. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://swedankle.se

Syfte

Syftet med Fotledsregistret är att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete vad gäller sjukdomar i fotleden, stödja evidensbaserad vård, bidra till nationella riktlinjer och förbättra vårdkvaliteten. Ytterligare syften är att framställa statistik för att säkerställa en god, säker och likvärdig vård i landet samt och bidra till forskning.