Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister
RättspsyK

RättspsyK är ett Nationellt Kvalitetsregister som följer en vårdprocess och ett vårdförlopp för rättspsykiatriska patienter. Förutom ett antal grunddata om patienten följs 25 stycken indikatorer upp, dessa berör aspekter som: Vårdform, Missbruksbehandling, Riskbedömning, Behandling utifrån riskfaktorer, Brottsbearbetning, Återfall i brottslig gärning, Tvångsåtgärder, Sjukdomsinsikt/behandlingsmotivation, Funktionsskattning/behovsskattning, Färdig för öppen rättspsykiatrisk vård, Symtom, Patientens skattning, BMI, Hälsofrämjande insatser, Förvaltare/god man, Ekonomi, Friförmåner, Samverkan, Patientenkät, Bostad, Barn, Nätverk, Diagnoser, Stödperson samt Läkemedel

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://rattspsyk.registercentrum.se/

Syfte

Syftet med registret är att ge underlag till förbättringsarbete och klinisk forskning för att ge patienterna en trygg och säker vård. Därtill utgör registret en grund för forskning.

Subregister

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister har följande subregister:

Avslut

Detta formulär skall ifyllas vid avslut av patientärende då LRV-vården upphör. Formuläret består av dynamiska data som är utvalda för detta registreringstillfälle och som inhämtas och uppdateras inför varje registrering. Uppgifterna avser tiden från förra skattningstillfället tills den aktuella registreringen sker.

Referensperiod

Grunddata

Detta formulär ifylls när dom enligt rättspsykiatrisk vård har vunnit laga kraft och patient har gett medgivande om deltagande i registret. Formuläret är en del av Nyregistrering och består av statiska data där inhämtad information inte förändras.

Referensperiod

Nyregistrering

Formuläret är en del av Grunddataregistrering och består av dynamiska data som är utvalda för detta registreringstillfälle.

Referensperiod

Årsuppföljning

Detta formulär skall ifyllas var 12:e månad vid årsuppföljning av patientärende. Formuläret består av dynamiska data som är utvalda för detta registreringstillfälle och som inhämtas och uppdateras inför varje registrering. Uppgifterna avser tiden från förra skattningstillfllet tills den aktuella registreringen sker.

Referensperiod

Överföring

Detta formulär skall ifyllas vid överföring av patientärende till annan enhet för fortsatt vård. Formuläret består av dynamiska data som är utvalda för detta registreringstillfälle och som inhämtas och uppdateras inför varje registrering. Uppgifterna avser tiden från förra skattningstillfället tills den aktuella registreringen sker.

Referensperiod

Övertagande

Detta formulär skall ifyllas vid övertagande av patientärende från annan enhet för fortsatt vård. Formuläret består av dynamiska data som är utvalda för detta registreringstillfälle och som inhämtas och uppdateras inför varje registrering.

Referensperiod