Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister
SNQ

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för nyföddhetsvård. SNQ är nationellt heltäckande och innehåller information om barnets tillstånd, omvårdnad och behandling från inskrivning på neonatalavdelning till utskrivning till hemmet. Dessutom innehåller registret vissa medicinska data avseende graviditet och förlossning. Även uppgifter från eventuella uppföljande återbesök vid två och fem års ålder registreras

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

https://www.medscinet.com/pnq/

Syfte

Syftet med SNQ är att standardiserat och effektivt dokumentera förlopp och utfall av neonatalvård samt att skapa en flexibel databaslösning med möjlighet till fördjupad analys och forskning. Neonatalvårdsregistret ser som sitt särskilda uppdrag att förse beslutsfattare, profession och allmänhet med data och kunskapsunderlag som stimulerar till förbättringar för patienter, forskning och sjukvårdsutveckling.

Subregister

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister har följande subregister:

Neonatalvård

Referensperiod