RUT Meta­data­kata­log

Här listas de register som är anslutna till RUT eller under anslutning till RUT.

Du vet väl att du kan jämföra registers datainsamlingsperioder?

Listan av register uppdateras automatiskt när du ändrar i filterinställningarna.

Visar 43 av 43 register.

Andningssviktregistret
Swedevox

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1987-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1987-01-01 - Tills vidare

Swedevox är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter som startar behandling med hemsyrgas eller hemventilator i Sverige. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, behandling och vissa provresultat (såsom lungfunktion och blodgaser). Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Swedevox innehåller dessutom användning av CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) för behandling av sömnapnéer, men detta visualiseras för närvarande inte i RUT.

CPUP
Cerebral pares uppföljningprogram

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1994-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2008-01-22 - Tills vidare

CPUP är ett livslångt uppföljningsprogram och Nationellt Kvalitetsregister för personer med cerebral pares (CP). Registret innehåller uppgifter om funktion (som rörelseförmåga, kommunikationsförmåga, ät- och sväljförmåga, kognition) behandling (som operationer, fysioterapi, arbetsterapi, ortosbehandling) och röntgenresultat.

Dödsorsaksregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
Socialstyrelsen
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1952-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1952-01-01 - Tills vidare

Dödsorsaksregistret innehåller information om samtliga dödsfall som inträffar i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dödfödda ingår inte i registret. Registrets data används ofta för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Endovaskulär behandling av akut ischemisk stroke
EVAS-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2013-07-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2013-07-01 - Tills vidare

Registret för endovaskulär behandling av stroke (EVAS) är ett Nationellt Kvalitetsregister för endovaskulär behandling. EVAS-registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos och behandling avseende patienter med stroke orsakad av blodpropp i ett kärl i hjärnan där endovaskulär behandling, s.k. trombektomi, har utförts.

Geografidatabasen
GDB

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1983-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2003-01-01 - 2020-03-01

Geografidatabasen (GDB) ett geografiskt register hos SCB som innehåller Sveriges samtliga adresser och fastigheter med tillhörande koordinater samt uppgifter om geografiska indelningar.

Graviditetsregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2010-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2010-01-01 - Tills vidare

Graviditetsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Registret innehåller medicinska data om tidigare graviditeter och tidigare sjukdomshistoria, nuvarande graviditet, eventuella undersökningar, uppgifter om förlossningen, och uppgifter om barnets tillstånd och hälsa under de första levnadsdygnen. Andra uppgifter som registreras är exempelvis den gravida kvinnans levnadsvanor, utbildningsnivå, yrke och familjesituation.

GynOp
Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
Metadata i RUT

HAKIR
Handkirurgiskt Kvalitetsregister

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Södersjukhuset
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2010-02-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2010-02-01 - Tills vidare

Handkirurgiskt Kvalitetsregister (HAKIR) är ett webbaserat Nationellt Kvalitetsregister som omfattar stora delar av landets handkirurgi. Registret innehåller uppgifter om diagnos, operation, och eventuella komplikationer. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av symptom, funktion i hand/arm, resultatet av operationen och bemötande före och efter operation. Efter vissa operationer görs dessutom en utökad uppföljning av bland annat kraft och rörlighet och ibland ingår då också en röntgenkontroll.

Kvalitetsregister ECT

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Örebro län
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2008-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2008-01-01 - Tills vidare

Kvalitetsregister ECT är ett Nationellt Kvalitetsregister för elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). ECT är effektivt vid flera svåra psykiska sjukdomar och används främst vid svår depression. Uppgifterna omfattar diagnoser, symptom, utförd ECT, läkemedel, behandlingsutfall och biverkningar.

Sedan 2018 samlar registret in motsvarande uppgifter vid behandling med rTMS men data avseende rTMS visualiseras inte ännu i RUT.

LKG-registret
Läpp-, käk- och/eller gomspalt-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1999-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2010-01-13 - Tills vidare

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och ungdomar med någon typ av LKG. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata som födelsevikt, känd ärftlighet, om barnen är födda i Sverige eller ej, om barnen är adopterade eller ej, samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Luftvägsregistret
LVR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
2013-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vuxna) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Registreringar sker både vid primärvården och den organspecifika öppenvården. För KOL registreras också patienter som vårdas på sjukhus på grund av en försämring (exacerbation). Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, exacerbationer, behandling, samsjuklighet och provresultat som exempelvis lungfunktionsvärden och allergitester. Vidare finns uppgifter om självrapporterade symtom som samlats in med Asthma Control Test (ACT) och COPD Assessment Test (CAT).

Läkemedelsregistret
LMED

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
Socialstyrelsen
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2005-07-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2005-07-01 - Tills vidare

Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om alla läkemedel och vissa hjälpmedel (förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel) som hämtats ut mot recept på apoteken. Läkemedelsregistret omfattar även kostnader för läkemedel samt kön, ålder, folkbokföringsort och personnummer. Även förskrivarens yrkestitel finns i registret. Registret innehåller inte receptfri försäljning av läkemedel, eller rekvisitionsläkemedel som administreras inom sjukvården.

Nationella Barnkataraktregistret
PECARE - The Pediatric Cataract Register

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Blekinge
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2006-10-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2006-10-01 - Tills vidare

Barnkataraktregistret PECARE är ett Nationellt Kvalitetsregister som inkluderar barn i åldersintervallet 0–8 år som genomgått operation av linsen. Det föds ca 40 barn varje år i Sverige med kongenital katarakt (medfödd grå starr). Även linsoperationer orsakade av trauma, uveit (regnbågshinneinflammation) och linsluxation registreras. För varje individ i registret finns en operationsregistrering och fyra uppföljningsregistreringar. Data rörande upptäcktsförfarandet (remittent, diagnosdatum, kliniska fynd) samt operationsparametrar (katarakttyp, operationsteknik, linstyp, planerad refraktion, axellängd, hornhinnemått, tidigare behandling, postoperativ ordination) registreras vid varje operation såväl som ärftlighet och synskärpa samt uppgifter om systemsjukdomar eller ögonmissbildningar. Behandlingsutfall i form av synutveckling och komplikationsförekomst registreras via uppföljningsformulär vid särskilda besök vid 1, 2, 5 och 10 års ålder. Data rörande skelning, nystagmus (ögondarr), synskärpa, glaukom (grön starr) och efterstarr inklusive antal och typ av behandlingar samt typ av korrektion inhämtas. Den patientupplevda nyttan av vården inhämtas genom föräldraintervjuer och enkäter.

Nationella Diabetesregistret
NDR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1996-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1996-01-01 - 2018-12-31

Nationella diabetesregistret (NDR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och vuxna med diabetes. Registret innehåller information om diagnos, behandling, undersökningar och laboratorievärden rörande diabetes och dess följdsjukdomar.

Nationella Kataraktregistret
NCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Blekinge
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1992-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1992-01-01 - Tills vidare

Det Nationella Kataraktregistret (NCR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för operationer av grå starr (katarakt). Registret innehåller uppgifter om synskärpa, andra ögonsjukdomar, operationens svårighetsgrad, väntetider inför operationen och resultatet av operationen. Vidare finns uppgifter om patientens upplevda nytta som samlats in via frågeformulär före och efter operation.

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention
NKCx

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1960-03-12 - Tills vidare
Metadata i RUT
1960-03-12 - Tills vidare

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) är ett Nationellt Kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention. Innehållet i NKCx sträcker sig från kallelser till gynekologisk cellprovtagning, till information om och resultat från provtagning från livmoderhalsen (cervix) vilket inkluderar cytologi, HPV och vävnadsprover tagna från alla gynekologiska lokalisationer. Registret innehåller även en kopia av Befolkningsregistret, varför det är möjligt att generera olika nyckeltal för screening som relateras till befolkningen som helhet.

Nationella Registret över Smärtrehabilitering
NRS

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
1998-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) inkluderar vuxna patienter med långvarig benign smärta och därav konsekvenser som påverkar det dagliga livet i hög grad. Registret beskriver patientgruppen samt rapporterar resultat efter multimodal smärtrehabilitering. NRS innehåller information om diagnos men framför allt självrapporterade data (PROM-data) om demografi, arbetsstatus, funktion, smärtintensitet och utbredning, psykologiska faktorer, aktivitet/delaktighet, hälsorelaterad livskvalité samt patienters upplevelse av vården.

Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer och övrig urotelial cancer
Blåscancerregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Östergötland
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1997-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1997-01-01 - Tills vidare

Blåscancerregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för cancer i urinblåsa, urinrör, urinledare och njurbäcken. Registret innehåller information om primärdiagnostik, behandling, recidiv, progress och död i tumörsjukdom, registrering av operationsvariabler och komplikationer vid cystektomi, registrering av tumör i njurbäcken, uretär och uretra samt registrering av onkologisk behandling.

Provsamling Swedeheart

Typ av register
Biobank
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2011-09-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2011-09-12 - Tills vidare

Provsamlingen SWEDEHEART innehåller blodprover från patienter med akut kranskärlssjukdom och patienter som genomgår kranskärlsröntgen, kateterburen intervention eller öppen hjärtkirurgi. Provsamlingen är kopplad till det Nationella Kvalitetsregistret SWEDEHEART.

Registret över befolkningens utbildning
Utbildningsregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1997-12-31 - Tills vidare
Metadata i RUT
1987-01-01 - Tills vidare

Utbildningsregistret är ett individregister hos SCB som innehåller information om högsta utbildningsnivå, utbildningsinriktning, år för avslutad utbildning, kommun för avslutad utbildning samt demografiska variabler.

Registret över totalbefolkningen
RTB

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1961-12-31 - Tills vidare
Metadata i RUT
1987-01-01 - Tills vidare

Registret över totalbefolkningen (RTB) är ett individregister hos SCB som innehåller demografisk information om den folkbokförda befolkningen i Sverige. Exempel på uppgifter i registret är kön, ålder, födelseland, medborgarskap och olika slags relationer mellan make/maka och barn/förälder. Dessutom finns register över demografiska händelser såsom födelser, dödsfall, civilståndsändringar, inrikes och utrikes flyttningar.

RIKSHÖFT
Nationellt Kvalitetsregister för patienter med höftfraktur

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1988-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1988-01-01 - Tills vidare

RIKSHÖFT är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med höftfraktur. Registret innehåller uppgifter om frakturen, operation och vilka besvär de som drabbas av höftfraktur har under vårdförloppet och hur återhämtningen går under de första 4 månaderna, tex gångfunktion, gånghjälpmedel, smärta vid 4 månader, boendeform, vårdtid, kognitivt status, BMI och trycksår.

Riksstroke

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1994-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2001-01-01 - Tills vidare

Riksstroke är Nationellt Kvalitetsregister för patienter som drabbats av stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA). Registret innehåller uppgifter om insjuknande och behandling. För individer som haft stroke finns även uppgifter om patientens upplevelser av vården samt hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen som samlats in via frågeformulär, 3 och 12 månader efter insjuknandet.

RiksSår
Nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
2009-05-01 - Tills vidare
Metadata i RUT

RiksSår är nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår. Registrering i RiksSår sker vid två tillfällen. Den första registreringen gäller bakgrundsinformation (t ex ålder, sårduration, sårstorlek) och sårdiagnos, den andra registreringen avser uppföljning av utförd behandling och dess resultat (t ex läkningstid, antibiotikaförskrivning).

Scandinavian Obesity Surgery Registry
SOReg

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Örebro län
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2007-04-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2007-04-01 - Tills vidare

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för obesitaskirurgi och innehåller uppgifter om preoperativ behandling, operationstyp, komplikationer och resultat på viktnedgång och samsjuklighet. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

SKaPa
Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Värmland
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2010-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2010-01-01 - Tills vidare

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, är ett Nationellt Kvalitetsregister för tandvård i såväl offentlig som i privat regi. Deltagande i registret är frivilligt för kliniker och beslutas av vårdgivaren. Registret innehåller uppgifter om utförd vård och behandling. Informationen överförs till SKaPa med automatik från tandvårdens olika journalsystem.

SLOSH
Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa

Typ av register
Forskargenererade data
Registerhållande organisation
Stockholms Universitet
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
1964-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) är en longitudinell forskningsdatabas som kombinerar surveydata med administrativa registerdata.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
SRQ

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1996-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1995-01-01 - Tills vidare

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med reumatiska sjukdomar. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter inom reumatologin, diagnos, behandling, rehabilitering och provresultat. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Svenska Fotledsregistret
SwedAnkle

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
1993-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT

Fotledsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för operationer i fotleden. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Svenska Frakturregistret (SFR)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2011-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2011-01-01 - Tills vidare

Svenska Frakturregistret är ett nationellt kvalitetsregister i vilket kroppens
samtliga ortopediska frakturer registreras. I registret finns information om skada, skadeorsak samt behandling. Både kirurgisk och icke-kirurgisk behandling registreras. Resultatdata består av reoperationsfrekvens, mortalitet samt patientrapporterade utfallsmått.

Svenska Intensivvårdsregistret
SIR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Värmland
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2001-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2008-01-01 - Tills vidare

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för intensivvård. SIR innehåller information om omhändertagandet i hela vårdkedjan från förfrågan om inläggning på intensivvårdsavdelning till många veckor och månader in i vårdförloppet efter intensivvården. På så sätt speglar intensivvårdens resultat inte bara händelseförloppet på intensivvårdsavdelningen utan också händelser före intensivvård (mobil intensivvårdsgrupp, MIG) och efter intensivvård (PostIVA).

Svenska Palliativregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2005-05-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2005-05-01 - Tills vidare

Svenska palliativregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister med information om vården i livets slutskede. Vårdgivaren registrerar information avseende hur vården efterlever definierade kriterier för god vård i livets slutskede. Detta inkluderar alla dödsfall oavsett diagnos, kön, ålder eller dödsplats.

Svenskt Bråckregister

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1992-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1992-01-01 - 2018-12-31

Svenskt Bråckregister är ett Nationellt Kvalitetsregister för ljumskbråckskirurgi för patienter som är 15 år och äldre. Registret innehåller information om operations- och bedövningsmetoder, bråckanatomi och eventuella komplikationer. Vidare innehåller registret information om väntetider och generell information om operationstillfället.

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP
GallRiks

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
2005-05-01 - Tills vidare
Metadata i RUT

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP). Registret innehåller uppgifter om operationstyp, anestesi samt postoperativt utfall vid såväl gallstenskirurgi som den endoskopiska åtgärden ERCP. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin livskvalitet och hälsa insamlat.

Svenskt kvalitetsregister för huvud-halscancer
SweHNCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
2008-01-02 - Tills vidare
Metadata i RUT

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer är ett nationellt kvalitetsregister och innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Registret omfattar canceranmälan, ledtider, behandlingsbeslut, kirurgisk och onkologisk behandling samt uppföljning. I registret ingår även av PROM och PREM.

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister
SNQ

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2001-09-03 - Tills vidare
Metadata i RUT
2001-07-26 - Tills vidare

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för nyföddhetsvård. SNQ är nationellt heltäckande och innehåller information om barnets tillstånd, omvårdnad och behandling från inskrivning på neonatalavdelning till utskrivning till hemmet. Dessutom innehåller registret vissa medicinska data avseende graviditet och förlossning. Även uppgifter från eventuella uppföljande återbesök vid två och fem års ålder registreras

Svenskt Perioperativt Register
SPOR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2012-03-08 - Tills vidare
Metadata i RUT
2012-03-08 - Tills vidare

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter som registrerats i samband med operation. SPOR följer den perioperativa processen i sin helhet, från operationsanmälan tills det att patienten lämnar den postoperativa avdelningen och innehåller data om utredning, diagnos, behandling och provresultat.

Swedvasc
Nationellt Kvalitetsregister för kärlkirurgi

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1987-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2008-01-01 - Tills vidare

I Swedvasc registreras kirurgiska ingrepp på kärl utanför hjärnan och hjärtat, såväl öppet kirurgiska som endovaskulära ingrepp utförda med röntgenteknik. Registret innehåller uppgifter om indikation, andra sjukdomar, operationsdetaljer och komplikationer. Ingreppen registreras i ett antal moduler: carotis, aorta, benartär, popliteaaneurysm, varicer och övrig artär/ven. Samsjuklighet, riskfaktorer, medicinering och kärlrelaterad livskvalitet registreras preoperativt; en månad och ett år postoperativt med viss variation i de olika modulerna.

Swespine
Svenska Ryggregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
1998-01-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
1998-01-01 - Tills vidare

Swespine är ett Nationellt Kvalitetsregister som dokumenterar operationer för degenerativa tillstånd i ländrygg/bröst- och halsrygg, samt deformitet, infektion och metastas i ryggkotpelaren. Det innehåller uppgifter om patienternas preoperativa hälsomässiga och sociala tillstånd. Det registrerar diagnos och operationsmetod, komplikationer och reoperationer samt utfall mätt med patientrapporterade utfallsmått (PROM och PREM) efter 1, 2, 5 och 10 år.

Tonsilloperationsregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2009-03-01 - Tills vidare
Metadata i RUT
2009-03-01 - Tills vidare

Tonsilloperationsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister som samlar in data om genomförda operationer på både barn och vuxna. Registret innehåller information om indikation, operationstyp och operationsteknik, de vanligaste komplikationerna och hur besvären som föranledde operationen ändrats efter operationen.

U-CAN
Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium

Typ av register
Biobank
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2010-06-02 - Tills vidare
Metadata i RUT
2010-04-01 - Tills vidare

Forskningsprogrammet U-CAN är en infrastruktur för cancerforskning. U-CAN samlar in och strukturerar journaluppgifter, enkätsvar, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter. Information och prov samlas in longitudinellt (före, under och efter cancerbehandling) inom följande diagnosområden: kolorektalcancer, hematologiska maligneteter och lymfom, hjärntumörer, neuroendokrina tumörer, prostatacancer, bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, matstrupe- och magsäckscancer, cancer hos organtransplanterade, lever- och pankreascancer samt öron-, näsa, och halscancer. I RUT finns U-CAN:s biobanksprovsamling beskriven.

UGU
Utvärdering Genom Uppföljning

Typ av register
Forskargenererade data
Registerhållande organisation
Göteborgs universitet
Anslutningsstatus
Under anslutning
Datainsamlingsperiod
1961-02-02 - Tills vidare
Metadata i RUT

UGU är en kohortsekventiell nationell infrastruktur som bland annat används för utvärdering och forskning inom skolan. Den baseras på elva kohorter i årskurs 3 som har blivit utvalda av SCB. Dessa individer följs genom deras skolgång och urvalet är stratifierade och riksrepresentativa. Hittills har UGU data för elva kohorter mellan 1948 och 2010. Data består utav enkätfrågor, kognitiva tester och registerdata. Centralt för registret är att enkätdata består utav elevernas individuella svar.

Yrkesregistret
YREG

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Anslutningsstatus
Anslutet
Datainsamlingsperiod
2001-12-31 - Tills vidare
Metadata i RUT
2001-12-31 - Tills vidare

Yrkesregistret är ett individregister hos SCB som innehåller information om den arbetande befolkningens yrke, arbetsplats, inkomst och utbildning. Registret omfattar samtliga personer över 16 år som är folkbokförda i Sverige.