Meta­data­kata­log

Hitta basinformation om register i RUT.

Du vet väl att du kan jämföra subregister?

Listan av register uppdateras automatiskt när du ändrar i filterinställningarna.

Visar 312 av 312 register.

Aktieägarstatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Aktieägarstatistiken avser aktier noterade på svensk marknadsplats och visar olika samhällssektorers aktieägande och röstandelar fördelat på marknadsplats. Statistiken belyser också utländska ägare fördelade på de enskilt största ägarländerna.

Allmänna val, nominerade och valda

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret används för att producera statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Allmänna val, valdeltagande

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att komplettera bilden av det totala och regionala valdeltagandet i de allmänna valen och på så vis ge en utförligare beskrivning av valdeltagandet i olika befolkningsgrupper.

Allmänna val, valresultat

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att för de allmänna valen sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning och mandatfördelning i riksdagsvalen, landstings- och kommunfullmäktigvalen.

Analyser om befolkningens utbildning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken handlar om befolkningens utbildning, olika utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden samt nya frågeställningar på området som är aktuella i samhällsdebatten.

Andningssviktregistret
Swedevox

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Swedevox är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter som startar behandling med hemsyrgas eller hemventilator i Sverige. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, behandling och vissa provresultat (såsom lungfunktion och blodgaser). Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Swedevox innehåller dessutom användning av CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) för behandling av sömnapnéer, men detta visualiseras för närvarande inte i RUT.

Annan pedagogisk verksamhet

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Insamlingen av uppgifter barn, personal och verksamheter i Annan pedagogisk verksamhet är en totalundersökning. Populationen omfattar barn, personal och verksamheter för all verksamhet som bedrivs i kommunal eller enskild regi.

Från och med 2014 lämnas uppgifter på individnivå för barn och personal.

Arbetsgivardeklarationer individ (AGI)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att arbetsgivare och andra utbetalare ska lämna redovisning på individnivå till Skatteverket för löner, förmåner och de flesta andra tjänsteinkomster. Arbetsgivardeklaration på individnivå har två nivåer; huvuduppgift och individuppgift.

Arbetskraftsbarometern

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Arbetskraftsbarometern syftar till att ge en snabb information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper.

Arbetskraftsundersökningar (AKU)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Arbetskraftsundersökningen (AKU) är en urvalsundersökning om sysselsättning och arbetslöshet. Undersökningen baseras på befolkningen i åldern 15-74 år. Innan april 2005 baserades undersökningen på befolkningen i åldern 16-64 år.

Arbetsmarknad funktionsnedsättning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Statistiken innehåller andel personer med funktionshinder, typ av nedsättning, eventuell nedsättning av arbetsförmåga m.m.

Arbetsmiljöundersökningen

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Arbetsmiljöundersökningen syftar till att beskriva arbetsförhållandena och arbetsmiljön i svenskt arbetsliv. Undersökningen genomförs som en tilläggsundersökning till AKU.

Arbetsorsakade besvär

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen visar besvär som människor kopplar till sitt arbete, var i kroppen besvären finns och vad i arbetet som kan ha orsakat dem. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU), och mäter beståndet av både nya och äldre arbetsrelaterade besvär under ett år.

Arbetsplatsomr utanför tätort

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m.

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att ge information om avgifter/hyror och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen och att belysa i vilken utsträckning nyproducerade lägenheter kunnat hyras ut eller säljas. Statistiken redovisas med fördelning på regioner, lägenhetstyper och upplåtelseformer.

Balansstatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken skall dels belysa de icke-finansiella företagens betydelse på olika finansiella marknader genom att visa storleken på och förändringarna av företagens finansiella tillgångar och skulder, dels förse finansräkenskaperna med underlag för kvartalsvisa beräkningar av företagssektorns finansiella sparande.

Barnregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Barnregistret används för att statistiskt belysa barns levnadsförhållanden. I registret knyts syskon och föräldrar till barnen med hjälp av Registret över totalbefolkningen (RTB).

Bebyggd mark i strandskyddsområden

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken avser att beskriva bebyggelsebeståndet och förändringen i detta i de områden där strandskyddsbestämmelserna gäller.

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med registret är att utifrån administrativ data producera statistik som visar befolkningens arbetsmarknadsstatus.

Befolkningsframskrivningar

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Huvudsyftet för produkten är att göra framskrivningar av Sveriges befolkning fördelad på ålder, kön och sju födelselandsgrupper som underlag för samhällsplaneringen.

Befolkningsregistret (RTB)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

RTB innehåller uppgifter som är av grundläggande betydelse för information om den folkbokförda befolkningen i Sverige.

Bonus

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att komplettera Labout Cost Index (LCI) och Structure of Earnings Survey (SES) med bonusvariabler samt att möjliggöra årliga analyser av strukturen på bonusutbetalningar på den privata arbetsmarknaden.

BORIS
Barn Obesitas Registret I Sverige

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

BORIS är ett Nationellt Kvalitetsregistret där barn och tonåringar som får behandling för obesitas registreras. De kvalitetsindikatorer som rapporteras för BORIS är dels processindikatorer, dels resultatindikatorer. Processindikatorerna visar hur patienterna tas om hand i vården, om de utreds och behandlas. Resultatindikatorerna visar hur det går för patienterna, deras viktförändring och förekomst av följdsjukdomar.

Bostadsbestånd

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som visar antal lägenheter i bostadsbeståndet efter ett antal variabler.

Bostadsbyggnad och bygglov

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om alla nybyggda bostäder och lokaler i Sverige som kräver bygglov.

Byggkostnadsindex (BKI)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

BKI mäter prisförändringen för de kostnader som vid oförändrad byggteknik och byggorganisation är förknippade med utförandet av ett visst byggnadsprojekt. (T.o.m. 2021 hette undersökningen Faktorprisindex för byggnader, FPI.)

Byggnadsprisindex (BPI)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken ska ge underlag för att belysa priser och prisutveckling för nyproduktion av bostäder.

Byggproduktionsindex

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Byggproduktionsindex skall månadsvis belysa förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom byggindustrin, såväl totalt som uppdelat på typ av verksamhet. Byggproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar från Konjunkturstatistik Löner privat sektor, arbetade timmar och förädlingsvärden från NR samt uppgifter från fackförbundet Byggnads.

CPUP
Cerebral pares uppföljningprogram

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

CPUP är ett livslångt uppföljningsprogram och Nationellt Kvalitetsregister för personer med cerebral pares (CP). Registret innehåller uppgifter om funktion (som rörelseförmåga, kommunikationsförmåga, ät- och sväljförmåga, kognition) behandling (som operationer, fysioterapi, arbetsterapi, ortosbehandling) och röntgenresultat.

CVTS

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken visar bland annat företagens erbjudande av personalutbildning, anställdas deltagande i personalutbildning, personalutbildningstimmar och personalutbildningskostnader. Undersökningen är gemensam för EU.

Deltagare i sfi

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med enkätundersökningen är att belysa faktorer som kan påverka studieresultat, undersöka om sfi ger tillräckliga kunskaper för att klara sig i samhället samt framtidsplaner för deltagande i sfi.

Detaljhandelns geografi

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken beskriver detaljhandelns utbredning i Sverige, med siffror över markanvändning och tillgänglighet. SCB:s egen avgränsning av Handelsområden ringar in samlingar av arbetsställen för detaljhandel.

Distansutbildning i högskolan

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att beskriva och belysa studenters attityder till distansutbildning i högskolan. Undersökningen är en kartläggning av avsikter med och skäl till att studera på distans samt den upplevda kvaliteten på utbildningen.

Dödsorsaksregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
Socialstyrelsen
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Dödsorsaksregistret innehåller information om samtliga dödsfall som inträffar i Sverige. Dit räknas också de dödsfall där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dödfödda ingår inte i registret. Registrets data används ofta för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Elevpaneler

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som beskriver elevers skolgång under deras tid i grundskolan.

Emitterade värdepapper

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken om emitterade värdepapper beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker. Syftet med den redovisade statistiken är att främja Riksbankens arbete inom penningpolitik och finansiell stabilitet.

Endovaskulär behandling av akut ischemisk stroke
EVAS-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Registret för endovaskulär behandling av stroke (EVAS) är ett Nationellt Kvalitetsregister för endovaskulär behandling. EVAS-registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos och behandling avseende patienter med stroke orsakad av blodpropp i ett kärl i hjärnan där endovaskulär behandling, s.k. trombektomi, har utförts.

Energi i småhus

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att beskriva uppvärmningssätt, ytor och energianvändning i småhusbeståndet. Undersökningen genomfördes första gången avseende år 1977.
Innehåller energiuppgifter för ett urval av småhus i Sverige.

Energianvändningen inom byggsektorn

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om energiförbukning inom byggindustrin,

Energianvändningen inom fiskesektorn

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen ger underlag till de årliga energibalanserna avseende bränsleanvändning inom fiskesektorn samt till klimatrapporteringen

Energistatistik flerbostadshus

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Energistatistik för flerbostadshus. Syftet med undersökningen är att beskriva areor, uppvärmningssätt och energianvändning i beståndet av flerbostadshus. Statistiken används av de departement och myndigheter m.fl. som har till uppgift att svara för energiförsörjningen, följa energianvändningens utveckling och planera energisparandet inom fastighetsbeståndet.

Energistatistik för lokaler

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Årlig enkätundersökning till fastighetsägare av lokaler. Uppvärmningssätt och använd mängd energi.

Europaparlamentsval, nominerade o valda

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att på ett utförligt sätt redovisa statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater i de svenska valen till Europaparlamentet. Statistiken ger underlag för studier av social representativitet när det gäller de folkvalda församlingarna.

Europaparlamentsval, valdeltagande

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Europaparlamentsval, valresultat

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att för europaparlamentsval sammanställa statistik över röstberättigade, röstande, personrösternas fördelning och mandatfördelning.

Europeiska socialfonden (ESF)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller data som syftar till att redovisa indikatorer om deltagare i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.

FASIT

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Fastighetspriser och lagfarter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om pris- och värdeutvecklingen på försålda småhus, hyreshus, industrier, lantbruk samt obebyggd tomtmark.
Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.

Fastighetsregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Fastighetsregistret innehåller uppgifter om fastigheter, byggnader, adresser m.m.

Registret är ett basregister, och ska kunna sambearbetas med annan statistik.

Uppgifterna levereras till SCB av Lantmäteriet.

Fastighetstaxering (FTR)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Ett administrativt register för statistikproduktion, med syfte att beskriva landets fastighetsbestånd. Det används äv. som urvalsram för annan statistik och för bearbetningar på uppdragsbasis. I registret finns uppgifter om bl.a. taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, byggnadsår, värdeår, bostadsarea, lokalarea, ägare av taxeringsenheter m.m. Registret är en del av fastighetssfären på SCB.

Finansiella företag, årsbokslut

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken skall belysa kreditinstitutens och värdepappersbolagens finansiella ställning samt resultaten av institutens verksamhet på olika områden enligt boksluten.

Finansmarknadsstatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistik över svenska monetära finansinstitut (MFI) och finansiella marknader, s.k. finansmarknadsstatistik. Statistiken är en snabbstatistik och uppgifterna samlas i huvudsak in månadsvis. Vissa uppgifter samlas dock in kvartals-, halvårs- och årsvis.

Finansräkenskaper

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Används för att ta fram statistik som visar samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt samt var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Flergenerationsregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Flergenerationsregistret är en del i registersystemet för RTB, Registret över totalbefolkningen. Registret innehåller uppgifter om personer födda fr.o.m. 1932 som varit folkbokförda någon gång sedan 1961 samt deras biologiska föräldrar och eventuella adoptivföräldrar. Uppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister samt från äldre folkbokföringsmaterial och SCB:s register över födda.

Folk- och bostadsräkning (FoB)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

De tidigare folk- och bostadsräkningarna ger statistik över befolkning, hushåll och lägenheter för användning inom planering, forskning och allmän information. Alla personer över 15 år var skyldiga att fylla i FoB-blanketten. Fastighetsägare var uppgiftsskyldiga för uppgifter rörande sin fastighet.

Folkhögskolan

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller uppgifter om folkhögskolans verksamhet, deltagare, pedagogisk personal och ekonomi.

Folkomröstningar, valdeltagande

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att komplettera bilden av det totala och regionala valdeltagandet i folkomröstningar och på så vis ge en utförligare beskrivning av valdeltagandet i olika befolkningsgrupper.

Folkomröstningar, valresultat

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att sammanställa statistik över röstberättigade, röstande och rösternas fördelning vid nationella folkomröstningar.

Fordonsregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Totalregister med uppgifter om alla fordon i trafik, avställda eller avregistrerade, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister samt kompletterade med ytterligare uppgifter, under det aktuella året.

Forskares arbetsmarknad

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att belysa arbetsmarknaden ur olika aspekter för dem som examinerats från forskarutbildningen.

Forskning och utveckling i Sverige

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

FRIDA

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

FRIDA utgör en grund vid skatteeffekts- och prognosberäkningar. Databasen kan också användas till uttag av data för statistisk analys samt vid användandet av mikrosimuleringsmodeller. Modellerna ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Fritidsfiske

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen Fritidsfiske är att beskriva fritidsfiskets omfattning i Sverige så som det bedrivs av folkbokförda i Sverige i åldrarna 17–80 år (vid årets slut).
Statistiken utgör underlag för att bedöma hur fiskbestånden nyttjas av fritidsfiske och speglar det samhällsekonomiska värdet av aktiviteten.

Fritidshem: elever

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgiftslämnaren är skola. Insamlingen gällande barn består delvis av uppgifter på individnivå delvis av gruppuppgifter. I gruppundersökningen finns uppgifter om antal inskrivna barn per ålder och fritidshem. Individuppgifterna innehåller personnummer och avdelning.
Syftet med uppföljningssystemet är att det skall ge en samlad bild av fritidshemmens verksamhet och vara underlag för uppföljning o

Fritidshusområden

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Register över fritidshusområden med uppgifter om bland annat landareal och antal fritidshus inom området

Företagens ekonomi (FEK)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med Företagens ekonomi är att belysa näringslivets struktur (exklusive den finansiella sektorn) med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion.Sammanställning av statistiken kan ske både på aggregerad nivå och i form av median- och kvartilvärden. Statistiken visas på nationell, branschmässigt avgränsad samt för industrisektorn även på regional nivå.

Företagens utgifter för IT

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att ta fram skattningar för företagens investeringar i IT. Dessa uppgifter behövs av Nationalräkenskaper och för produktivitetsanalyser. För att uppgifterna skall bli mer jämförbara med övriga länder samlas även uppgifter för företagens totala utgifter för it in.

Företagens utländska handelskrediter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken syftar till att ge kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet.

Företagsdatabasen (FDB)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Register över samtliga svenska företag och organisationer som är registrerade för mervärdesskatt, som arbetsgivare eller som innehavare av firma.

Företagsstatistik (FS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion mm. Statistiken redovisas på nationell nivå, branschmässigt avgränsad samt för tillverkningsindustrin även på regional nivå. Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och finansräkenskaper.

Förmögenhetsregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om individers och hushålls tillgångar och skulder. Tillgångar som inkluderas är fastigheter, bostadsrätter och finansiella tillgångar som bankkonton, aktier, fonder och övriga värdepapper. Då andra tillgångar eller skulder tagits upp i självdeklarationen som förmögenhet ingår även dessa som övrigposter.

Förskola

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Insamlingen av uppgifter om barn, personal och verksamheter i förskola är en totalundersökning. Populationerna omfattar barn, personal och verksamheter i all förskoleverksamhet som bedrivs i kommunal och enskild regi.

Från och med 2014 lämnas uppgifter på individnivå för barn och personal.

Förskoleklass

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen om elever i förskoleklass är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar syftar till att ge en bild av hur försäkringsbolagen fördelar sina placeringstillgångar, men även för att se hur dessa har utvecklats över tiden. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar och hur dessa utvecklas över tid.

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Försäkringsbolagens årsredogörelse syftar att på årsbasis redovisa uppgifter om försäkringsföretagens resultat- och balansräkning.

Försäljning av mineralgödsel

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Produkten ingår i den löpande statistiken om gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket. Statistiken ska belysa och följa utvecklingen av försäljningen för kväve, fosfor, kalium och svavel via mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruket. Dessutom redovisas uppgifter om försäljningen av gödselmedel tillåtna vid ekologisk odling och uppgifter om fosforgödselmedlens totala kadmiuminnehåll.

Förtroendevalda

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att ge en beskrivning av de förtroendevalda efter ett antal bakgrundsvariabler, vilket bland annat kan tjäna som underlag för att bedöma de förtroendevaldas sociala representativitet.

Geografidatabasen

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Geografidatabasen är ett register över geografiska indelningar och referenser (koder, namn och koordinater).

Graviditetsregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Graviditetsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Registret innehåller medicinska data om tidigare graviditeter och tidigare sjukdomshistoria, nuvarande graviditet, eventuella undersökningar, uppgifter om förlossningen, och uppgifter om barnets tillstånd och hälsa under de första levnadsdygnen. Andra uppgifter som registreras är exempelvis den gravida kvinnans levnadsvanor, utbildningsnivå, yrke och familjesituation.

Grundskola: betyg åk 6

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller uppgifter om betyg i årskurs 6. Betygstatistiken är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Grundskola: betyg åk 9

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret innehåller uppgifter om slutbetyg för elever som avslutat grundskolan, samt uppgifter för elever som lämnat grundskolan tidigare än årskurs 9. Även svenska utlandsskolor ingår.

Grundskola: elever

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen om elever i grundskola är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Uppgifter samlas dels in på individnivå och dels på gruppnivå. Uppgiftslämnaren är skolan/skolenheten.

Grundskola: nationella prov åk 3

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationella prov är obligatoriska prov i årskurs 3. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Grundskola: nationella prov åk 5

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationella prov i årskurs 5 är obligatoriska prov som görs under vårterminen. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Grundskola: nationella prov åk 6

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationella prov i årskurs 6 är obligatoriska prov som görs under vårterminen. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Grundskola: nationella prov åk 9

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller information om nationella prov i årskurs 9. Proven är obligatoriska och resultaten är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Statistiken över resutlaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Grundsärskola

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen om elever i grundsärskola är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Grönytor o annan mark i tätorter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om grönytor och grönområden i större tätorter samt tätortsbefolkningens tillgång till grönområden.Utöver grönytor och grönområden finns uppgifter om annan markanvändning i tätorterna.

Gymnasial yrkesutbildning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Beskriver och belyser elevers attityder till gymnasial yrkesutbildning.

Gymnasieskola: betyg

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter på individnivå om betyg från gymnasieskolan. Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram, kurs och betyg i respektive kurs samt slutbetyg för gymnasieutbildningen.

Gymnasieskola: elever

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registret innehåller uppgifter på individnivå om elever i gymnasieskolan. Exempel på variabler är skola, studieväg, gymnasieprogram och årskurs.

Gymnasieskola: nationella prov

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationella prov är obligatoriska prov i gymnasieskolan. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Gymnasieskola: sökande och antagna

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter på individnivå som omfattar elever som sökt och de som blivit antagna till gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen om elever i gymnasiesärskola är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Gymnasieungdomars studieintresse (GYST)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Belyser gymnasieungdomars intresse för att börja studera på högskolan inom tre år.

Gödselmedel

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifter om tillförsel av gödselmedel till åkergrödor samt hantering och lagring av stallgödsel

HAKIR
Handkirurgiskt Kvalitetsregister

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Södersjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Handkirurgiskt Kvalitetsregister (HAKIR) är ett webbaserat Nationellt Kvalitetsregister som omfattar stora delar av landets handkirurgi. Registret innehåller uppgifter om diagnos, operation, och eventuella komplikationer. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av symptom, funktion i hand/arm, resultatet av operationen och bemötande före och efter operation. Efter vissa operationer görs dessutom en utökad uppföljning av bland annat kraft och rörlighet och ibland ingår då också en röntgenkontroll.

Historiska befolkningsregistret (HBR)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Sammanställning av uppgifter från Befolkningsregistret (RTB) för att underlätta för statistikframställning där många årgångar berörs. Innehåller de vanligaste händelserna inom folkbokföring såsom t.ex. datum för flyttning och civilståndsändring.

Hushållens boende

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar hela Sveriges befolkning. Statistiken ger dig information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer. Uppgifterna redovisas bland annat efter kön, ålder, hushållstyp, län och kommun.

Hushållens boendeutgifter (BUT)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Hushållens boendeutgifter är en urvalsundersökning som genomförs med 2-3 års mellanrum med direktinsamling från hushållen. Syftet är att beskriva hur mycket hushållen betalar för sitt boende samt sätta utgiften i relation till hushållets inkomst. Uppgifterna redovisas bland annat efter upplåtelseform, hushållstyp och region.

Hushållens ekonomi (HEK)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om hushållens inkomster, skatter, bidrag och avgifter.

Syftet är att kartlägga den disponibla inkomstens fördelning bland olika hushåll, belysa inkomststrukturen samt beskriva boendet och boendeutgifterna för hushåll i olika upplåtelseformer.

Hushållens utgifter (HUT)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Huvudsyftet med undersökningen om Hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper.

Hyror i bostadslägenheter (HIB)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Huvudsyftet med HiB är att ge information om hyresnivåer och hyresförändringar i lägenheter som upplåts med hyresrätt.

Hälsoräkenskaper

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Hälsoräkenskaperna beräknar Sveriges totala utgifter för hälso- och sjukvård. Omfattningen är inhemska enheters slutgiltiga användning av medicinska varor och tjänster samt sjukvårdsproducenternas investeringar.

Högutbildade utrikes födda

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda personer, i vilken omfattning de arbetar och i vilken mån deras arbete motsvarar deras utbildning.

Högutbildades arbetsmarknad

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen: att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för personer med universitets- eller högskoleutbildning, i vilken utsträckning de arbetar och i vilken mån arbetet överensstämmer med utbildningen.

Industrins energianvändning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om energiförbrukningen inom industrin.

Industrins förbrukning (INFI)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna i undersökningen avser industrins råvaruförbrukning. Syftet med undersökningen är att ge bättre underlag för beräkning av bruttonationalprodukten (BNP). Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input- och outputtabeller för industrin.

Industrins varuproduktion

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Belyser den svenska industriproduktionens varufördelning. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår. Undersökningen görs en gång per år.

Industrins vattenanvändning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Produktionen av industrins vattenanvändningsstatistik sker intermittent. Statistiken skall kunna ge besked om industrins vattenuttag, vattenanvändning och vattenutsläpp fördelade på län och vattendistrikt.

InfCareHepatit

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

InfCareHepatit är ett nationellt kvalitetsregister för vuxna med Hepatit B och Hepatit C. Data samlas in från samtliga Infektionskliniker och en Gastroenterologisk klinik. De uppgifter som samlas in till registret inkluderar ålder, kön vid födsel, födelseland, typ av virus och mängden virus (HCV-RNA respektive HBV-DNA), smittväg, datum för första positiva Hepatit B eller Hepatit C-test, levervärden och resultat av eventuell fibrosbedömning. För de som har behandling registreras också typ av läkemedel och behandlingsresultat.

InfCareHIV

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige.

InfCareHIV inkluderar alla Sveriges hivkliniker och mer än 99% av alla som är diagnostiserade med hiv. Det senare har validerats i jämförelse med bland andra Folkhälsomyndighetens data.
Variabler som samlas in vid inskrivningen inkluderar kön vid födseln, könsidentitet, födelseland, misstänkt transmissionsväg, datum för sista negativa hivtest, datum för första positiva hivtest och misstänkt land för transmission. Data som samlas in/uppdateras vid varje uppföljningsbesök inkluderar hiv-RNA-nivåer och CD4+-cellantal samt start- och stoppdatum för hivläkemedel vid eventuella läkemedelsbyten.

Inkomst och taxering (IoT)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenheter och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning och skattskyldiga personer.

Inkvarteringsstatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turist-information i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen av boendet på kommersiella anläggningar. Den utgör också en beståndsdel i beräkningarna av resenäringens effekter på ekonomi och sysselsättning.

Innovation i företagssektorn

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen belyser innovationsverksamheten i svenska företag med 10 anställda eller fler och genomförs varannat år.
Bl.a. samlas data in om vilka typer av innovationer företagen introducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process, och organisatoriska innovationer, samt innovationer inom marknadsföring. Undersökningen hette Innovationsverksamhet i Sverige (CIS) t.o.m. 2010.

Innovation i offentlig sektor

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken ger en bild av innovation och innovationsaktiviteter, samt följer dess utveckling, i den offentliga sektorn.

Inrikeshandel

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Mäter omsättning inom detaljhandeln samt omsättning och lager inom detalj- och partihandel samt vissa tjänstenäringar.

Internationella företag

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningar som undersöker ägandet in och ut ur Sverige. Dels utlandsägda företag i Sverige, samt svenska koncerners dotterbolag i utlandet. Foreignt Affiliates Statistics (FATS) hos Eurostat.

Inträdet på arbetsmarknaden

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersöka hur inträdet på arbetsmarknaden ser ut för personer med olika utbildningsbakgrund tre år efter avslutad utbildning.

Intäkter och kostnader flerbostadshus

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Huvudsyftet är att framställa statistik om intäkter, drifts- och underhållskostnader och för framställande av driftnetton avseende flerbostadshus.

Investeringsenkäten

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken skall belysa verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Verkställda investeringar redovisas per kvartal, medan förväntade investeringar redovisas för kalenderår. Uppgifter om verkställda investeringar används av NR i BNP-beräkningar medan uppgifter om förväntade investeringar används av Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Investeringsfonder/Värdepappersfonder

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att visa förändringar av tillgångar och skulder hos värdepappersfonder som står under Finansinspektionens tillsyn (fonder som är registrerade i Sverige). Statistiken ska också redovisa fondandelsvärde, placering av likvida medel samt belopp för sålda och inlösta fondandelar. Slutligen ska statistiken redogöra för hur fondernas tillgångar är fördelade samt sektorfördelat fondvärde.

IT-användning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Belyser befolkningens respektive företagens IT-användning. För närmare beskrivning, se registervarianter och -versioner för dessa.

Jordbrukets vattenanvändning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att ge en bild av bevattningen inom jordbruket

Kalkförsäljning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter från större producenter/importörer/återförsäljare av kalk.

Kapitalvinstregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Kapitalvinstregistret innehåller uppgifter om individers kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av bostad, värdepapper m.m. Uppgifterna baseras på deklarations- och taxeringsdata från Skatteverket. Syftet med registret är att ge kunskap om kapitalvinsternas och kapitalförlusternas sammansättning och fördelning.

KML - registret
Nationellt kvalitetsregister för KML

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

KML-registret omfattar alla nyupptäckta fall av KML (kronisk fas, accelererad fas och blastkris) ≥ 18 års ålder samt även 16–18 års ålder om dessa behandlas vid vuxenklinik. Kvalitetsregisteranmälan ersätter klinikens lagstadgade anmälan till Cancerregistret. Registreringen till
I KML-registret registreras information om sjukdom och behandling vid diagnos och vid olika uppföljningstidpunkter (vid 1, 2 och 5 år efter diagnos, därefter vart 5:e år). variablerna som ingår bedöms kontinuerligt och justeras efter förändringar i nationella riktlinjer eller efter andra nya kunskaper.

Kommun/region tillg/skulder

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen presenterar statistik över finansiella tillgångar och skulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar vilka placerings- respektive låneformer kommunerna och regionerna har valt. Undersökningen görs i slutet av varje kvartal, den 31 december omfattas samtliga kommuner och regioner, de andra tre omfattar kommuner med mer än 30 000 invånare och samtliga regioner.

Kommunalekonomisk utjämn och LSS-utjämn

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Strukturella skillnader mellan kommuner och landsting utjämnas med hjälp av en modell fastställd av riksdagen.

Kommunalskatter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Kommunalskatterna redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag fördelat på regional nivå.

Kommunernas aktivitetsansvar

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Syftet med datainsamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de som omfattas.

Kompletterande utbildning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Register över deltagare i kompletterande utbildning, som i huvudsak är en eftergymnasial utbildningsform med både högskoleförberedande utbildningar inom konst och kultur samt yrkesförberedande utbildningar.

Komvux

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Komvux som särskild utbildning (särvux)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
Skolformen hette fram till 1 juli 2012 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda men bytte då namn till Särskild utbildning för vuxna.

Komvux svenska för invandrare (sfi)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
Skolformen hette fram till 1 juli 2012 Svenskundervisning för invandrare, men bytte då namn till Utbildning i svenska för invandrare.

Konjunkturlöner kommuner (KLK)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om löner och sysselsättning för anställda inom kommuner. Uppgifterna samlas in månatligen.

Konjunkturlöner privat sektor (KLP)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller löneuppgifter för ett urval av företag inom den privata sektorn. Månadsundersökning.

Konjunkturlöner regioner (KLR)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om löner och sysselsättning för anställda inom regioner månatligen.

Konjunkturlöner statlig sektor (KLS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om löner och sysselsättning för anställda inom statlig sektor. KLS är en månadsundersökning.

Konjunkturstatistik för industrin

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Konjunkturstatistik för industrin innehåller uppgifter om industrins produktion, leveranser, order, lager och kapacitetsutnyttjande.

Konjunkturstatistik över vakanser

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om antalet lediga jobb samt antalet vakanser per kvartal för ett urval av arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn.

Konjunkturstatistik, sjuklöner (KSju)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningen avser att belysa sjukfrånvaron under sjuklöneperioden, vilket är den sjukfrånvaro som arbetsgivaren betalar sjuklön för. Sjukfrånvaron mäts i form av antal sjukdagar och antal sjukfall.

Konkurser och offentliga ackord

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med statistiken är att belysa utvecklingen av konkurser och förhandlingar om offentligt ackord med regional fördelning och fördelning av företags-konkurser på bransch och antal anställda. Den nuvarande konkursstatistiken började år 1982, statistik över offentliga ackord år 1985. Konkurserna publiceras månadsvis och offentliga ackord årsvis.

Konst-/kulturutb o vissa andra utb (KKV)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform och har som syfte att förbereda för högskoleutbildningar inom det konstnärliga området eller utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande. Utöver dessa ingår även andra eftergymnasiala utbildningar som endast får
stöd i form av statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kortperiodisk sysselsättning (KS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller sysselsättningsuppgifter från ett urval av arbetsställen inom den privata och den offentliga sektorn. Kvartalsundersökning.

Kostnader för skolväsendet

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Kostnader och intäkter för skolväsendet. Uppgiftslämnare är huvudmän, kommuner, landsting, fristående skolor, och olika statliga huvudmän. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syfter med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering nationell och lokalt.

Kust, stränder och öar

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Att redovisa geografisk information om kuststräcka, stränder och öar i Sverige fördelat på inlands- och havsstränder samt öar i insjöar resp havsöar, samt att redovisa uppgifter om smala vattendrag.

Kvalitetsregister ECT

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Örebro län
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Kvalitetsregister ECT är ett Nationellt Kvalitetsregister för elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). ECT är effektivt vid flera svåra psykiska sjukdomar och används främst vid svår depression. Uppgifterna omfattar diagnoser, symptom, utförd ECT, läkemedel, behandlingsutfall och biverkningar.

Sedan 2018 samlar registret in motsvarande uppgifter vid behandling med rTMS men data avseende rTMS visualiseras inte ännu i RUT.

Kvalitetsregistret för MMC och annan neuralrörsdefekt
MMCUP

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

MMCUP är ett uppföljningsprogram och nationellt kvalitetsregister för livslång uppföljning av personer med ryggmärgsbråck avseende medicinskt tillstånd, urologisk funktion, tarmfunktion, fysisk funktionsförmåga, aktivitetsförmåga och kognitiv funktion. Vårdprogrammet specificerar tidpunkt och vilka bedömningar av arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, uroterapeut eller sjuksköterska och psykolog som genomför bedömningar av kroppsfunktion och hälsa enligt tidpunkter vårdprogrammet. I registret dokumenteras bedömningar och följs över tid.

Kvartalsutfall för kommuner och regioner

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Är en ennkätundersökning som riktar sig till kommuner och landsting. Undersökningen samlar in ekonomiska kvartalsdata till exempel löner, inköp av material mm.

Kvartalsvis bränslestatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken belyser de kortperiodiska variationerna i tillförsel och användning av bränslen inom industri samt el-, gas-, och värmeverk.

Körsträckor

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken avser att ge en samlad bild hur långt personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar kör varje år.

Labour Cost Survey

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med Labour Cost Survey är att mäta arbetskraftskostnadernas nivå och struktur. Nivån mäts som arbetskraftskostnad per faktiskt arbetad timme. Strukturen analyseras med utgångspunkt från arbetskraftskostnaden per anställd. Undersökningen genomförs vart fjärde år från och med 2000.

Land- och vattenarealer

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken syftar till att ge basinformation i form av land- och vattenarealer (inlandsvatten, de fyra stora sjöarna och havsvatten) för kommuner, län och riket. Uppgifterna om landareal används bl.a. i kombination med befolkningsstatistik för beräkning av invånare per kvadratkilometer.

Lantbruksregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Ett register som innehåller uppgifter om jordbruksföretagen i Sverige.

Leveranser av fordonsgas

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Månadsundersökning som samlar in levererade volymer av biogas och naturgas för fordonsdrift.

Levnadsförhållanden (ULF)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) är en urvalsundersökning som belyser levnadsförhållanden för Sveriges befolkning. Sedan 2008 är den integrerad med den EU-gemensamma undersökningen Statistics on Income and Living Conditions (SILC).

Levnadsförhållanden för barn (Barn-ULF)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) är en urvalsundersökning som belyser levnadsförhållanden för barn i Sverige. Syftet är att kunna ge en bild av hur barn och ungdomar har det och hur de upplever sin vardag. Barnen svarar på frågor om levnadsförhållanden inom områdena ekonomi, fritid, hjälpa till hemma, hälsa, relationer, skola och trygghet.

Livsmedelsförsäljning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syfte med undersökningen är att kvantifiera försäljningen av livsmedel inom handeln.

LKG-registret
Läpp-, käk- och/eller gomspalt-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och ungdomar med någon typ av LKG. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata som födelsevikt, känd ärftlighet, om barnen är födda i Sverige eller ej, om barnen är adopterade eller ej, samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Lokal demokrati i kommuner och regioner

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att ta fram statistik över den lokala demokratins utveckling och funktionssätt inom kommuner och regioner. Statistiken ska ge en beskrivning av kommuner och regioner avseende organisation, intern kontroll och revision, samarbetsformer, brukarrelationer, information och service samt medborgarrelationer.

Longitudinell individdatabas (LINDA)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Longitudinell individdatabas (LINDA) är en urvalsbaserad undersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ge forskare med flera möjligheter att göra longitudinella studier av inkomstutveckling för olika grupper.

Longitudinell integrationsdatabas (LISA)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistikdatabasen LISA:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och analys avseende individers övergångar mellan exempelvis perioder med förvärvsarbete, arbetslöshet och sjukdom kopplade till ett stort antal bakgrundsvariabler.

Luftvägsregistret
LVR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vuxna) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Registreringar sker både vid primärvården och den organspecifika öppenvården. För KOL registreras också patienter som vårdas på sjukhus på grund av en försämring (exacerbation). Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, exacerbationer, behandling, samsjuklighet och provresultat som exempelvis lungfunktionsvärden och allergitester. Vidare finns uppgifter om självrapporterade symtom som samlats in med Asthma Control Test (ACT) och COPD Assessment Test (CAT).

Lägenhetsregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Läkemedelsregistret
LMED

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
Socialstyrelsen
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om alla läkemedel och vissa hjälpmedel (förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel) som hämtats ut mot recept på apoteken. Läkemedelsregistret omfattar även kostnader för läkemedel samt kön, ålder, folkbokföringsort och personnummer. Även förskrivarens yrkestitel finns i registret. Registret innehåller inte receptfri försäljning av läkemedel, eller rekvisitionsläkemedel som administreras inom sjukvården.

Lönestruktur, hela ekonomin (SLH)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden.

Lönestruktur, kommuner (SLK)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Beskriver löner och sysselsättning inom kommunerna. Undersökningen är årlig.

Lönestruktur, privat sektor (SLP)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Urvalsregister över löne- och arbetstidsuppgifter för anställda i utvalda företag/organisationer i privat sektor. Uppgifterna används till framställning av statistik om lönestruktur.

Lönestruktur, regioner (SLR)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom regioner i termer av nivå, struktur och utveckling.

Lönestruktur, statlig sektor (SLS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur.

Lönesummestatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

LSUM innehåller kontrolluppgifter (KU) från arbetsgivare och utbetalare av skattepliktiga sociala ersättningar. KU ger bl.a. information om individernas kontanta bruttolöner vilka summeras till lönesummor och fördelas ex. efter region. LSUM innehåller också lönesummor aggregerade till arbetsställe- eller företagsnivå.

Lönesummestatistik, kvartal (LAPS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär a-skatt från skattedeklarationerna.

Mervärdesskatteregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om erlagd mervärdesskatt för alla företag.

Miljöräkenskaper

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Miljöräkenskaper är ett informationssystem som med hjälp av statistik beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår liksom nationalräkenskaperna från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. Miljöräkenskaper används som beslutsunderlag för ekonomisk politik och miljöpolitik, samt som ett stöd i den nationella uppföljningen av internationella och nationella miljömål.

Miljöskyddskostnader

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Att ta fram och redovisa statistik över miljöskyddskostnader ingår som en del i SCB:s regeringsuppdrag för miljöräkenskaper. Miljöräkenskaperna är ett informationssystem som möjliggör jämförelser mellan miljö och ekonomi. Miljöräkenskaperna gör det möjligt att för enskilda branscher studera ekonomiska data från nationalräkenskaperna, uppgifter om miljöskyddskostnader etc.

Månatlig bränslestatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Månatliga bränslerapporter avseende tillförsel, leveranser o lager av fasta och flytande bränslen.

Månatlig elstatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om den svenska tillförseln och användningen av el. Registret baseras på månadsundersökningar.

Namnstatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Register över förnamn, tilltalsnamn och efternamn för folkbokförda 31 december respektive år samt register över tilltalsnamn för namngivna nyfödda respektive kalenderår.

Nationalräkenskaper

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

NR sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med kompletterande tabeller vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling.

NR beskriver inom ramen för ett slutet kontosystem produktionen och dess användning, inkomstbildning, inkomstomfördelning och inkomstanvändning, kapitalbildning samt transaktioner med utlandet.

Nationella Barnkataraktregistret
PECARE - The Pediatric Cataract Register

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Blekinge
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Delregistret för barnkatarakt, PECARE (The Pediatric Cataract Register), utgör en underavdelning till Nationella Kataraktregistret som är ett Nationellt Kvalitetsregister. Delregistret PECARE är, precis som vuxenregistret nationellt heltäckande, och det inkluderar barn i åldersintervallet 0-8 år som har genomgått operation av linsen. Det föds ca 40 barn varje år i Sverige med kongenital katarakt (medfödd grå starr). Även linsoperationer orsakade av trauma, uveit (regnbågshinneinflammation) och linsluxation registreras. För varje individ i registret finns en operationsregistrering och fyra uppföljningsregistreringar. Data rörande upptäcktsförfarandet (remittent, diagnosdatum, kliniska fynd) samt operationsparametrar (katarakttyp, operationsteknik, linstyp, planerad refraktion, axellängd, hornhinnemått, tidigare behandling, postoperativ ordination) registreras vid varje operation såväl som ärftlighet och synskärpa samt uppgifter om systemsjukdomar eller ögonmissbildningar. Behandlingsutfall i form av synutveckling och komplikationsförekomst registreras via uppföljningsformulär vid särskilda besök vid 1, 2, 5 och 10 års ålder. Data rörande skelning, nystagmus (ögondarr), synskärpa, glaukom (grön starr) och efterstarr inklusive antal och typ av behandlingar samt typ av korrektion inhämtas. Den patientupplevda nyttan av vården inhämtas genom föräldraintervjuer och enkäter.

Nationella Diabetesregistret
NDR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Nationella diabetesregistret (NDR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för barn och vuxna med diabetes. Registret innehåller information om diagnos, behandling, undersökningar och laboratorievärden rörande diabetes och dess följdsjukdomar.

Nationella Kataraktregistret
NCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Blekinge
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Det Nationella Kataraktregistret (NCR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för operationer av grå starr (katarakt). Registret innehåller uppgifter om synskärpa, andra ögonsjukdomar, operationens svårighetsgrad, väntetider inför operationen och resultatet av operationen. Vidare finns uppgifter om patientens upplevda nytta som samlats in via frågeformulär före och efter operation. Till Nationella Kataraktregistret finns också en underavdelning, delregistret barnkatarakt PECARE som inkluderar barn i åldersintervallet 0-8 år.

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention
NKCx

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) är ett Nationellt Kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention. Innehållet i NKCx sträcker sig från kallelser till gynekologisk cellprovtagning, till information om och resultat från provtagning från livmoderhalsen (cervix) vilket inkluderar cytologi, HPV och vävnadsprover tagna från alla gynekologiska lokalisationer. Registret innehåller även en kopia av Befolkningsregistret, varför det är möjligt att generera olika nyckeltal för screening som relateras till befolkningen som helhet.

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis
PsoReg

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för individer med systemsjukdomen psoriasis i behov av systembehandling. Registret innehåller uppgifter om anamnes, levnadsvanor, upplevt hälsotillstånd, vårdkontakter, behandling och behandlingsresultat. Livskvaliteten följs upp regelbundet via frågeformulär.

Nationella prostatacancerregistret
NPCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är ett nationellt kvalitetsregister för diagnostik och behandling av prostatacancer. Data samlas kring hur diagnosen ställs, prostatacancerns utbredning och typ, väntetider, behandling och behandlingsresultat. Patientrapporterade hälsomått samlas in via enkäter efter genomförd behandling.

Nationella Registret över Smärtrehabilitering
NRS

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) inkluderar vuxna patienter med långvarig benign smärta och därav konsekvenser som påverkar det dagliga livet i hög grad. Registret beskriver patientgruppen samt rapporterar resultat efter multimodal smärtrehabilitering. NRS innehåller information om diagnos men framför allt självrapporterade data (PROM-data) om demografi, arbetsstatus, funktion, smärtintensitet och utbredning, psykologiska faktorer, aktivitet/delaktighet, hälsorelaterad livskvalité samt patienters upplevelse av vården.

Nationella vaccinationsregistret
NVR

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
Folkhälsomyndigheten
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett hälsodataregister som används för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram samt covid-19-vaccinationer. Alla vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR. Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Registret innehåller uppgifter om vaccinationsdatum, person-id, vaccin, satsnummer, ansvarig vårdgivare och den vaccinerades folkbokföringsort (aktuell och vid vaccinationstillfället). För covid-19-vaccinationer finns även dosnummer.

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skol- sektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nationellt kvalitetsregister för Myelodysplastiskt syndrom
Svenska MDS - registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationella registret för Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett kvalitetsregister för MDS och blandformen myelodysplastiskt syndrom/myeloproliferativ neoplasi (MDS/MPN). Till registret rapporteras nydiagnostiserade vuxna patienter samt de i ålder 16-18 år som handläggs inom vuxensjukvården. Registret innehåller uppgifter om diagnostik, klassificering, riskgruppering och behandling.

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning
Q-IVF

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Q-IVF är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller information om samtliga startade IVF-behandlingar, både färska cykler och fryscykler i Sverige med egna eller donerade gameter (ägg och spermier) samt även insemination med donerade spermier. Vidare ingår behandlingar där ägg fryses i fertilitetsbevarande syfte. Varje behandlingscykel innehåller, där relevant, uppgifter om hormonstimulering, ägguttag, fertiliseringsmetod, embryotransfer, insemination, frysning av gameter och embryon och graviditetsutfall för heterosexuella par, samkönade par samt ensamstående kvinnor. Även komplikationer som t.ex ovariell överstimulering rapporteras.

Nationellt Kvalitetsregister för Barncancer
Svenska Barncancerregistret, SBCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska Barncancerregistret (SBCR) är ett nationellt kvalitetsregister och innehåller bland annat
uppgifter om diagnostik, tumördata, operationstyp och behandling samt seneffektuppföljning.

Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer
NKBC

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer är ett Nationellt Kvalitetsregister för diagnostik och behandling av bröstcancer. Registret innehåller uppgifter om ledtider, diagnostik, tumörkarakteristika, kirurgi, onkologisk behandling samt uppföljning. Patientrapporterade utfallsmått (PROM) insamlas via enkäter.

Nationellt kvalitetsregister för njurcancer
NSKCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationellt kvalitetsregister för njurcancer (NSKCR) är ett Nationellt Kvalitetsregister där alla nya primära fall av njurcancer hos kvinnor och män registreras. Även patienter som inte blir opererade redovisas, ofta är dessa biopsi-verifierade, men kliniskt bedömd njurcancer kan också inkluderas. Rapporten bygger på den primära handläggningen (primärregistreringen) vid urologiska eller onkologiska enheter. Både opererade och icke opererade patienter ingår i registret. Registret registrerar uppföljning efter fem respektive tio år efter diagnos för patienter utan metastaser vid primärdiagnosen. För patienter som opereras registreras separat kirurgiska kvalitetsvariabler och komplikationer inom 90 dagar från operationstillfället. Möjlighet finns också att rapportera in kirurgiska data vid operationer av misstänkt njurcancer men där det visar sig vara benigna tumörer. Detta för att kunna följa upp alla komplikationer och utfall vid all njurtumörkirurgi vid ett sjukhus och inte enbart kirurgi vid diagnosen njurcancer. Data från alla sjukhus i landet som primärt handlägger njurcancer ingår i registret.

Nationellt kvalitetsregister för tumörer i pankreas och periampullärt
Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Östergötland
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Pankreasregistret är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller bland annat uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om behandling, komplikationer och överlevnad. Även uppgifter om livskvalitet före och efter behandling finns i registret.

Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer
Tyreoideacancerregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Tyreoidecancerregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för alla patienter som är folkbokförda i Sverige och diagnosticerats med primär tyreoideacancer. Registret har varit i bruk sedan 2013 och består av tre formulär. Formulär 1 innehåller uppgifter om preoperativ diagnostik, kirurgisk, onkologisk och medicinsk behandling (primär behandling). Formulär 2 innehåller uppgifter om ytterligare behandling efter primär behandling samt utvärdering av den primära behandlingen 9-12 månader efter start av behandling. Formulär 3 innehåller uppgifter om recidiv eller kvarvarande sjukdom och fylls i årligen (eller då recidiv upptäcks) så länge aktiva tumörkontroller genomförs.

Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer och övrig urotelial cancer
Blåscancerregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Östergötland
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Blåscancerregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för cancer i urinblåsa, urinrör, urinledare och njurbäcken. Registret innehåller information om primärdiagnostik, behandling, recidiv, progress och död i tumörsjukdom, registrering av operationsvariabler och komplikationer vid cystektomi, registrering av tumör i njurbäcken, uretär och uretra samt registrering av onkologisk behandling.

Nationellt kvalitetsregister Kronisk Lymfatisk Leukemi
KLL - registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationellt kvalitetsregister kronisk lymfatisk leukemi (KLL) inkluderar nydiagnostiserade fall av KLL från år 2007 och framåt. Data insamlas avseende diagnostik, behandling och uppföljning. Prognostiska markörer som klinisk stadieindelning, FISH och cytogenetiska avvikelser registreras innan behandling startas. Sedan 2019 sker vid registrering av behandling, uthopp till Läkemedelsregistret. Detta innebär att behandlingar samt respons kan rapporteras fortlöpande.

Nationellt kvalitetsregister myeloproliferativa sjukdomar
MPN-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationellt kvalitetsregister myeloproliferativa sjukdomar inkluderar nydiagnostiserade fall av essentiell trombocytemi (ET), polycytemia vera (PV), primär myelofibros (PMF), kronisk myeloproliferativ sjukdom UNS (MPN-U), prefibrotisk myelofibros, kronisk neutrofil leukemi (KNL) och kronisk eosinofil leukemi ink. hypereosinofilt syndrom (KEL). Data insamlas för diagnostik, behandling och uppföljning samt genomgångna komplikationer relaterade till sjukdomarna.
Utförda mutationsanalyser som JAK2, kalretikulin eller MPL-mutation registreras samt givna cytoreduktiva behandlingar, ASA och övriga behandlingsval enligt Nationellt vårdprogram myeloproliferativ neoplasi.

Nationellt Lungcancerregister
NLCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Nationellt Lungcancertregister är ett Nationellt Kvalitetsregister för lungcancer som innehåller information om bakomliggande patientkaraktäristika, diagnostiska metoder, tumörspecifika parametrar, ledtider och behandlingsmetoder såsom kirurgi, strålbehandling och onkologisk medicinsk behandling.
Till registret finns en forskningsdatabas kopplad, LCBaSe, där registerdata mellan 2002-2022 är kopplat till flera olika register (RTB, STATIV, LISA, Flergenerationsregistret, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och MIDAS).

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister
RättspsyK

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

RättspsyK är ett Nationellt Kvalitetsregister som följer en vårdprocess och ett vårdförlopp för rättspsykiatriska patienter. Förutom ett antal grunddata om patienten följs 25 stycken indikatorer upp, dessa berör aspekter som:
Vårdform, Missbruksbehandling, Riskbedömning, Behandling utifrån riskfaktorer, Brottsbearbetning, Återfall i brottslig gärning, Tvångsåtgärder, Sjukdomsinsikt/behandlingsmotivation, Funktionsskattning/behovsskattning, Färdig för öppen rättspsykiatrisk vård, Symtom, Patientens skattning, BMI, Hälsofrämjande insatser, Förvaltare/god man, Ekonomi, Friförmåner, Samverkan, Patientenkät, Bostad, Barn, Nätverk, Diagnoser, Stödperson samt Läkemedel

Naturgas, nät och leverantör

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Framställa statistik om nätpriser den 1 januari för naturgas till hushåll och industriella slutförbrukare samt om antal leverantörsbyten per kvartal gjorda av hushåll och övriga kunder.

Normskördar

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Sedan år 1961 har SCB årligen beräknat normskördar för de viktigaste grödorna. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- och väderbetingelser. Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket.

NREV
Nationellt kvalitetsregister för esofagus- och ventrikelcancer

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret omfattar diagnostik, behandling och viss uppföljning av esofagus - eller ventrikelcancer i Sverige.

Nybörjare i Komvux

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Belyser motiven/målen med studier i komvux, verksamheten före och efter samt finansieringsformen under studietiden.

Nystartade företag

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med Nystartade företag är att visa antalet nystartade företag, utan företag som startats på grund av ägarbyten och olika typer av ombildningar.

Nätanslutna solcellsanläggningar (SolEl)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att redovisa installerad effekt och antal solcellsanläggningar som finns påkopplade på det Svenska elnätet.

Offentligt ägda företag

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller kommuners och landstings inrapporterade ägande i företag per den 31 december.

Oförädlat trädbränsle

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken avser att ge en samlad bild av den totala produktionen, import och export av oförädlade trädbränslen fördelade på bränslekategorier, råvarukategorier och råvarans geografiska ursprung.

Oljeleveranser, kommunvis redovisning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Redovisa oljeleveranser fördelat på bränsleslag, kategori och kommun, årsvis

Ombyggnad/rivning flerbost hus

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om färdigställda ombyggda och påbörjade rivna flerbostadshus.

Omförhandling av elavtal

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur elmarknaden fungerar sett ur hushållens perspektiv.

Outhyrda bostadslägenheter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller antal lägenheter och därav antal outhyrda.

Partisympatiundersökningen (PSU)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med PSU är att med ett statistiskt säkert underlag ge information om partisympatiernas (”bästa parti”) fördelning i hela väljarkåren och i mindre delar av den. Både situationen vid ett visst undersökningstillfälle och förändringar från tidigare undersökningar skall belysas. Dessutom skall resultat ”om det vore riksdagsval idag” samt nettoflöden mellan olika partier beräknas.

Pedagogisk personal

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och ger underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Tjänsteregistret innehåller tjänster vilket gör att en person kan förekomma flera gånger i varje årsregister. Personregistret innehåller enbart en tjänst per person, den tjänst som har prioriterats som den huvudsakliga tjänsten.

Personalutbildningsstatistik

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Personalutbildningsstatistiken ska beskriva personalutbildningens omfattning och innehåll samt fördelning bland olika undergrupper för de sysselsatta inom arbetskraften. Personalutbildningsstatistiken genomfördes första gången 1986 och efter det årligen med undantag för 1988, 1991, 2004 och 2005. Sedan 2006 genomförs undersökningen vartannat år avseende första halvåret.

PIDcare
Nationellt Kvalitetsregister för primära immunbrister

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

PIDcare är ett Nationellt Kvalitetsregister för diagnosgruppen primära immunbrister (PID). Registret innehåller data från longitudinella uppföljningar gällande diagnos, undersökningar, behandlingar, komplikationer, livskvalitet och annan relevant information. Vissa diagnoser kräver livslång uppföljning och både barn- och vuxenkliniker registrerar i registret.

Priser för nyproducerade bostäder

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken ska ge underlag för att belysa priser och prisutveckling samt tekniskt utformning för nyproduktion av bostäder.

Priser på elenergi

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken skall belysa nivån på och utvecklingen av elpriser och nättjänst för olika kategorier av användare. Undersökningen genomfördes första gången avseende januari år 1977.

Prisindex

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Prisindex heter databasen som innehåller merparten av de insamlade prisuppgifterna (mikrodata). För tillfället omfattas produkterna Konsumentprisindex (KPI), Producentprisindex (PPI) och Tjänsteprisindex (TPI).

Produktion inom näringslivet (PIN)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Produktion inom näringslivet

Produktionsindex över näringslivet

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Produktionsindex över näringslivet är en indikator som ger ett mått på produktionen i det svenska näringslivet varje månad; dvs. produktion av varor och av tjänster inom den privata sektorn.

Provsamling Swedeheart

Typ av register
Biobank
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Provsamlingen SWEDEHEART innehåller blodprover från patienter med akut kranskärlssjukdom och patienter som genomgår kranskärlsröntgen, kateterburen intervention eller öppen hjärtkirurgi. Provsamlingen är kopplad till det Nationella Kvalitetsregistret SWEDEHEART.

Regional omsättningsstatistik (REGO)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registerbaserad sammanställning av momsdeklarationer för företag fördelat på företagets arbetsställen.

Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Totalräknat register över befolkningen med uppgifter om sysselsättning, pendling, arbetskraftsflöden m.m.

Registerdata för integration

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Sveriges regering behöver kunna ge riksdagen en samlad redovisning om integrationen i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Därför har SCB uppdraget att sammanställa och presentera de data om integration som finns i myndighetens register.

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna är ett delregister i Nationellt kvalitetsregister för Öron-, Näs-, och Halssjukvård i Sverige. Registrets primära syfte är att kartlägga och bidra till förbättring av rehabiliteringen för dem med de mest uttalade hörselnedsättningarna. En del av registret innehåller uppgifter om hörselnivåer och erhållen hörselrehabilitering. Utöver detta finns uppgifter över patientens upplevda nytta av Hörselvårdens insatser.
Den andra delen av registret är ett specifikt register över utförda cochleaimplantat (CI)operationer i Sverige. I både dess delregister finns frågor som utvärderar patientrelaterade utfallsmått sk PROMs (patient-related outcome measures).

Registret för integrationsstudier STATIV

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

STATIV:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och analys avseende integration, segregation, jämställdhet och migration.

Registret för Otoskleroskirurgi
Otosklerosregistret; OTO

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret för otoskleroskirurgi är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter som opereras med stapeskirurgi pga. otoskleros. Det innehåller uppgifter om operationsmetoder, uppmätt pre- och postoperativ hörsel samt patientrapporterade utfallsmått.

RIKSHÖFT
Nationellt Kvalitetsregister för patienter med höftfraktur

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

RIKSHÖFT är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med höftfraktur. Registret innehåller uppgifter om frakturen, operation och vilka besvär de som drabbas av höftfraktur har under vårdförloppet och hur återhämtningen går under de första 4 månaderna, tex gångfunktion, gånghjälpmedel, smärta vid 4 månader, boendeform, vårdtid, kognitivt status, BMI och trycksår.

Riksstroke

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Riksstroke är Nationellt Kvalitetsregister för patienter som drabbats av stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA). Registret innehåller uppgifter om insjuknande och behandling. För individer som haft stroke finns även uppgifter om patientens upplevelser av vården samt hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen som samlats in via frågeformulär, 3 och 12 månader efter insjuknandet.

RiksSår
Nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

RiksSår är nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår. Registrering i RiksSår sker vid två tillfällen. Den första registreringen gäller bakgrundsinformation (t ex ålder, sårduration, sårstorlek) och sårdiagnos, den andra registreringen avser uppföljning av utförd behandling och dess resultat (t ex läkningstid, antibiotikaförskrivning).

Räkenskapssammandrag (RS)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att både på kommun- , landstings- och riksnivå ge en tillförlitlig information om kommunernas och landstingens ekonomi, nuläge och utveckling. RS används av nationalräkenskaperna (NR) som källa för att beräkna kommunernas och landstingens andel av BNP, finansiellt sparande, investeringar och transfereringar.

Räkenskapsutdrag (SRU)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Ett register som innehåller företagens inkomstdeklarationer (INK2 - 4) och bilagor till inkomstdeklarationer (NE, NEA, N1, N1a, N2, N2A, N6, K10, ) för resp kalenderår.

Scandinavian Obesity Surgery Registry
SOReg

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Örebro län
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) är ett Nationellt Kvalitetsregister för obesitaskirurgi och innehåller uppgifter om preoperativ behandling, operationstyp, komplikationer och resultat på viktnedgång och samsjuklighet. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

SCB:s företagsregister

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

SCB ska, enligt förordning SFS 1984:692, hålla ett allmänt företagsregister. Registret innehåller samtliga registrerade företag i Sverige och dess arbetsställen.

Senior alert

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Senior alert är ett Svenskt Nationellt Kvalitetsregister som följer den vårdpreventiva processen för äldre utifrån områdena trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion (I Metadatabasen finns ej blåsdysfunktion med). Variabler för riskbedömningar, bakomliggande orsaker, åtgärder och uppföljning av åtgärder finns att tillgå.

Septumplastikregistret
SQRS

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Septumplastikregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för andningsförbättrande septumkirurgi, som utförs med eller utan conchakirurgi, men inte i kombination med annan näs-/bihålekirurgi eller rhinoplastik. Registret innehåller information om preoperativa symtom, kön, ålder, preoperativa utredningar, samsjuklighet, operationstyp och operationsteknik, de vanligaste komplikationerna och hur besvären som föranledde operationen ändrats efter operationen.

SKaPa
Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Värmland
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, är ett Nationellt Kvalitetsregister för tandvård i såväl offentlig som i privat regi. Deltagande i registret är frivilligt för kliniker och beslutas av vårdgivaren. Registret innehåller uppgifter om utförd vård och behandling. Informationen överförs till SKaPa med automatik från tandvårdens olika journalsystem.

Skyddad natur

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Antal och arealer av skyddade områden, läns- och kommunvis.

Skörd av potatis

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifter om skörd av potatis

Skörd av slåttervall

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifter om skörd av slåttervall.

Skörd av spannmål m.m.

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Skördestatistiken används av myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö. Den ger information om utvecklingstendenser inom jordbrukssektorn, tillgodoser EU-kraven på statistik och ger underlag för politiska beslut.

SLOSH
Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa

Typ av register
Forskargenererade data
Registerhållande organisation
Stockholms Universitet
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) är en longitudinell forskningsdatabas som kombinerar surveydata med administrativa registerdata.

Småorter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Register över småorter med uppgifter om landareal och befolkning.

Socialbidrag

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret över ekonomiskt bistånd innehåller uppgifter om utbetalda belopp, hushåll och personer som fått ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen eller enligt lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Specialskola

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Statens skolor för vuxna (SSV)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Uppgifterna över Statens skolor för vuxna (SSV) utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Statistik för avrinningsområden

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

I statistiken för avrinningsområden redovisas statistik för vattendistrikten, huvudflodområden och delar av huvudflodområden. Den är i första hand avsedd att användas som bakgrundsmaterial vid bl.a. vattenplanering, vattenvård och vattenundersökningar.

Statliga anslag till forskning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

I Statliga anslag till forskning och utveckling görs en analys av de olika anslagen i budgetpropositionen i syfte att prognostisera omfattningen av medel avsedda för forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten. De källor som huvudsakligen används är Budgetpropositionen och resultaten från SCB:s undersökningar av FoU-verksamhet inom statliga myndigheter respektive universitet och högskolor.

Structure of Earnings Survey

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistikens syfte är att belysa lönebildning, lönestruktur och löneskillnader totalt och mellan olika grupper.Uppgifterna används för analyser och jämförelser avseende länder inom den Europeiska Gemenskapen.

Studerandes levnadsvillkor

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen var att ge en beskrivning av högskolestudentens sociala och ekonomiska situation samt att undersöka om och i vilken omfattning dessa faktorer påverkar studierna

Studiedeltagande (RPU)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens deltagande i utbildning främst inom det reguljära utbildningsväsendet.
Totalregister över befolkningen 15-74 år med bakgrundsvariabler för alla, samt uppgifter om studiedeltagande för dem som under respektive år deltog i någon form av utbildning.
Uppgifterna sammanställs från flera olika register.

Studieförbundsstatistik (STUV)

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens deltagande i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Studieuppehåll

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att undersöka tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan, för dem som påbörjar studier på högskolenivå för första gången.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
SRQ

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med reumatiska sjukdomar. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter inom reumatologin, diagnos, behandling, rehabilitering och provresultat. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser av sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär.

Svenska ALL - registret
Nationellt kvalitetsregister för Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

ALL - registret är ett Nationellt Kvalitetsregister för alla fall med nydiagnostiserad ALL hos vuxna. Registret innehåller information om primärdiagnostik, ALL undergrupp och annan sjukdomsspecifik information, behandling, recidiv, progress och död i leukemisjukdom. Även eventuell genomgången allogen stamcellstransplantation registreras.

Svenska Artrosregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska Artrosregistret är ett Nationellt kvalitetsregister som omfattar patienter med artros som har erbjuds grundbehandling inom primärvården. Registret innehåller information om patientdemografi, mest besvärande led (höft, knä eller hand), tidigare utredningar och behandlingar för artros och följsamhet till grundbehandling. Registret följer även patientrapporterade utfall 3 månader och 1 år efter genomgången behandling, så som smärta, fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla, hälsorelaterad livskvalité samt patientnöjdhet. Från start 2008 fram till januari 2023 hette registret BOA-registret (Bättre omhändertagande av patienter med artros).

Svenska Axelprotesregistret
Svenska Skulder- och Armbågsregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Danderyds Sjukhus AB
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenska axelprotesregistret är ett nationellt kvalitetsregister för axelproteser. Registret innehåller uppgifter om diagnos, genomförda operationer (såväl primäroperationer som omoperationer), komplikationer och protesbyten. Registret innehåller även uppgifter om självrapporterade mått på livskvalitet såväl diagnosspecifika som standardiserade.

Svenska Barnnjurregistret
BNR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

BNR är ett nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med njursjukdom. Det innehåller uppgifter om diagnos, tillväxt, blodtryck, medicinering, njurfunktionsnivå, protein i urinen, anemi och ben- och mineralstörning samt även livskvalitetsvariabler.

Svenska Fotledsregistret
SwedAnkle

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Fotledsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för operationer i fotleden. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, bakgrundsdata samt genomgången behandling och behandlingsresultat.

Svenska Frakturregistret
SFR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenska Frakturregistret är ett nationellt kvalitetsregister i vilket kroppens samtliga ortopediska frakturer registreras. I registret finns information om skada, skadeorsak samt behandling. Både kirurgisk och icke-kirurgisk behandling registreras. Resultatdata består av reoperationsfrekvens, mortalitet samt patientrapporterade utfallsmått.

Svenska Hypofysregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska Hypofysregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter med hypofystumörer eller andra sjukdomar i hypofysen. Hypofystumörer är vanligen benigna men då risk för återfall finns och hormonbrister kan uppkomma sent krävs i regel livslång uppföljning. Diagnoser som registreras och följs upp i registret är hypofystumörer, (icke hormonproducerande, prolaktinom, akromegali, Cushings sjukdom, TSH-om, FSH/LH-om), kraniofaryngiom, cystor samt hypofysit och hos barn även germinom, histiocystos och kongenital anläggningsrubbning. Mer sällsynta hypofysnära processer registreras endast vid anmälan från 2024. De variabler som rapporteras är ålder, kön, röntgenfynd, ögonundersökning, hypofyssvikt, hormonkoncentrationer, livskvalitet, arbetsförmåga, BMI, kirurgi, histopatologi, medicinsk behandling, strålbehandling samt utfall efter given behandling.

Svenska Intensivvårdsregistret
SIR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Värmland
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) är ett Nationellt Kvalitetsregister för intensivvård. SIR innehåller information om omhändertagandet i hela vårdkedjan från förfrågan om inläggning på intensivvårdsavdelning till många veckor och månader in i vårdförloppet efter intensivvården. På så sätt speglar intensivvårdens resultat inte bara händelseförloppet på intensivvårdsavdelningen utan också händelser före intensivvård (mobil intensivvårdsgrupp, MIG) och efter intensivvård (PostIVA).

Svenska Internetbehandlingsregistret
SibeR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Stockholms läns sjukvårdsområde
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

SibeR är ett nationellt kvalitetsregister för internetbaserade psykologiska behandlingar, dvs där patienten tilldelas ett digitalt förmedlat program och vägleds i behandlingen av sjukvårdspersonal. Kommunikation mellan patient och behandlare kan ske enbart via behandlingsplattformen, eller vara blandade behandlingar där vårdkontakter också sker i realtid med video, telefon eller fysiska besök. Behandlingar innefattar ett brett spektrum av definierade interventioner för psykisk ohälsa men även för beteendemedicinska tillstånd inom psykiatri, primärvård och somatisk vård för patienter i alla åldrar. Indikationerna vidgas i takt med implementering i reguljär vård.

Registret innehåller information om diagnostisk bedömning, tillgänglighet, fullföljandegrad och behandlingseffekt. Behandlingseffekter följs med patientrapporterade sjukdomsspecifika utfallsmått för symtom och generella mått för hälsorelaterad funktion och livskvalitet. Fördjupade analyser av samsjuklighet och alkoholkonsumtion ger uppfattning om case-mix.

Svenska Korsbandsregistret
XBase

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska korsbandsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för omhändertagande av ligamentsskador i knä framför allt främre korsbandsskador. I första hand registreras operativa ingrepp men även icke-operativt behandlade korsbandsskador kan registreras. Uppföljning sker 1,2,5 och 10 år postoperativt med både enkäter (PROM) och uppföljningar av fysioterapeuter.

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer
SQRGC

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (SQRGC) är ett nationellt kvalitetsregister som omfattar alla maligna tumörer som uppträder i genitalia hos kvinnan. Dessa kan indelas i äggstockscancer, livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer och vulvacancer. Registret innefattar canceranmälan samt information om kirurgisk och medicinsk onkologisk behandling, komplikationer.

Svenska Ledprotesregistret
SLR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska Ledprotesregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister som omfattar alla landets enheter som utför höft- och knäprotesoperationer, primäroperation och eventuell omoperation, samt knäosteotomier. Registret innehåller information om diagnos, typ av protes, proteskomponenter, patientdemografi, operationsteknik, förebyggande åtgärder för infektion och trombos samt patientrapporterat utfall pre- och postoperativt.

Svenska Lymfomregistret
SLR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Det svenska lymfomregistret är ett nationellt kvalitetsregister för alla typer av maligna lymfom som diagnosticeras i vuxen ålder (från 18 års ålder). Registret innehåller uppgifter om diagnosmetod, sjukdomskaraktäristika, primärbehandling och behandlingssvar, eventuella återfall och återfallsbehandlingar.

Svenska Makularegistret
SMR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Blekinge
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska Makularegistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för uppföljning och behandling av sjukdomar med kärlnybildning under gula fläcken, så kallad våt makuladegeneration. Registret startades 2003 och webbaserades 2008.
Registret är ett utfallsregister och innehåller information om medicinska mått på behandlingen i form av synskärpa som resultat av behandlingen, antal behandlingar, typ av behandling, biverkningar till behandlingen och resultat av behandlingen i förhållande till typ av makuladegeneration.
Inrapportering till registret sker dels vid första behandlingsbesöket, dels vid uppföljande återbesök och behandlingsbesök.
Registrets viktigaste variabler är diagnos, kön, ålder, symptomduration, avstånds- och närsynskärpa, typ av makuladegeneration, läge för och storlek av makulaförändringen, typ av behandling och biverkningar till behandlingen.

Svenska Melanomregistret (SweMR)
Nationella Kvalitetsregistret Hudmelanom

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Östergötland
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska Melanomregistret är ett nationellt kvalitetsregistret för invasiva hudmelanom som innehåller information om ledtider, tumörspecifika parametrar, stadium och data om primär kirurgisk behandling inklusive utvidgad kirurgi och lymfkörtelkirurgi. På senare år har även data om recidiv, onkologisk behandling samt PROM börjat registreras, där data inhämtas via IPÖ (Individuell patientöversikt).
Registret har även data om in situ melanom mellan åren 1990-2015.

På registret finns en forskningsdatabas, MM BaSe, där registerdata mellan 1996-2018 är kopplat till flera olika register (RTB, STATIV, LISA, Flergenerationsregistret, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och MIDAS).

Svenska multipel skleros-registret
Svenska MS-registret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenska MS-registret, som är ett delregister i Svenska neuroregister, är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter om patienter med multipel skleros, MS. I registret finns enkel demografisk information, uppgifter om sjukdomsdebut, diagnostiska undersökningar, uppföljning av sjukdomsaktivitet, neurologisk funktion, utfall av uppföljande utredningar med exempelvis magnetkameraundersökningsresultat, förloppsmodifierande behandling (”bromsmediciner”), biverkningar, patientrapporterade mått av hälsorelaterad livskvalitet, kognitiv skattning med symbol digit modalities test samt utfall av laboratorieanalyser av blod och ryggmärgsvätska. Registret innehåller information om över 85 % av Sveriges MS-patienter med en genomsnittlig uppföljningstid på över 10 år.

Svenska Palliativregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenska palliativregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister med information om vården i livets slutskede. Vårdgivaren registrerar information avseende hur vården efterlever definierade kriterier för god vård i livets slutskede. Detta inkluderar alla dödsfall oavsett diagnos, kön, ålder eller dödsplats.

Forskning bedrivs utifrån resultaten i Svenska palliativregistret. Ett exempel på detta är att se skillnader i symtombild hos de som avlider till följd av Covid-19, beroende på om de vårdats på sjukhus eller inom äldrevården.

Svenska Sömnapnéregistret
SESAR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

SESAR är ett Nationellt Kvalitetsregister för Obstruktiv Sömnapné (OSA) som är förankrat hos Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS) samt hos Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF). Registret innehåller vårddata från patienter som utretts för OSA med nattlig andningsregistrering. Data kring utredning, morbiditet och subjektiva patientrapporterade symtom (PROM) samt val och utfall av behandling samlas in på ett systematiskt sätt.
SESAR är ett diagnosregister med målet att täcka alla patienter, bosatta i Sverige, som erhåller en sömnapnédiagnos och som behandlas för denna sjukdom. Antalet vårdenheter i landet som rapporterar i SESAR har gradvis vuxit sedan 2010 och har överstigit 50 under 2023. Registrets täckningsgrad har ökat markant under de senaste åren och cirka 40 000 vårdtillfällen registreras under det gångna året.

Svenska utlandsskolor

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken innehåller uppgifter om elever och lärare i svenska utlandsskolor, elever i kompletterande svenskundervisning och elever i distansundervisning med handledning. Det finns även uppgifter om antal skolledare och undervisningsvolym.

Svenska Öronkirurgiska Registret
SÖR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenska Öronkirurgiska Registret är ett Nationellt Kvalitetsregister som omfattar registrering av kirurgi vid kronisk otit vilket inkluderar myringoplastik, ossikuloplastik, kolesteatomkirurgi och kirurgi vid andra kroniska mellanöresjukdomar hos barn och vuxna.

Registret innehåller information om medicinska data, hörsel och operationsresultat. Vidare finns uppgifter om patientnöjdhet och upplevda komplikationer som samlats in via frågeformulär (PROM, PREM).

Svenskt Bråckregister

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Västerbotten
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenskt Bråckregister är ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckskirurgi för patienter som är 15 år och äldre. Registret innehåller information om operations- och bedövningsmetoder, bråckanatomi och eventuella komplikationer. Vidare innehåller registret information om väntetider och generell information om operationstillfället.

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP
GallRiks

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP). Registret innehåller uppgifter om operationstyp, anestesi samt postoperativt utfall vid såväl gallstenskirurgi som den endoskopiska åtgärden ERCP. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin livskvalitet och hälsa insamlat.

Svenskt kvalitetsregister för huvud-halscancer
SweHNCR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer är ett nationellt kvalitetsregister som innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. Registret omfattar canceranmälan, ledtider, behandlingsbeslut, kirurgisk och onkologisk behandling samt uppföljning. I registret ingår även PROM och PREM.

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister
SNQ

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) är ett Nationellt Kvalitetsregister för nyföddhetsvård. SNQ är nationellt heltäckande och innehåller information om barnets tillstånd, omvårdnad och behandling från inskrivning på neonatalavdelning till utskrivning till hemmet. Dessutom innehåller registret vissa medicinska data avseende graviditet och förlossning. Även uppgifter från eventuella uppföljande återbesök vid två och fem års ålder registreras

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister
SPOQ

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

SPOQ är ett Nationellt Kvalitetsregister som omfattar fem delregister.
SPOQ, omfattar de viktigaste barnortopediska sjukdomarna och skadorna i Sverige. SPOQ startade som ett initiativ från specialitetsföreningen Svensk BarnOrtopedisk Förening 2015. Registret är ett interventionsregister, dvs det följer effekten av omhändertagande och specifika insatser. Det omfattar sjukdomar/skador där vårdens insatser har en avgörande betydelse för patientens fortsatta fysiska funktionsförmåga.
Delregistren är:
• Medfödd höftledsinstabilitet (DDH)
• Perthes sjukdom i höften (LCPD)
• Höftfyseolys (SCFE)
• Medfödd klumpfotsfelställning (PEVA)
• Patellaluxation (sedan 2021)

Svenskt Perioperativt Register
SPOR

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter som registrerats i samband med operation. SPOR följer den perioperativa processen i sin helhet, från operationsanmälan tills det att patienten lämnar den postoperativa avdelningen och innehåller data om utredning, diagnos, behandling och provresultat.

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
BPSD

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Skåne
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

BPSD-registret är ett Nationellt Kvalitetsregister som används i vården av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. BPSD betyder Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och ökad risk för död. Registerarbetet bygger på ett multiprofessionellt teamarbete.

Genom regelbundna registreringar kartläggs personens symtom med hjälp av NPI NH-skalan (Neuropsychiatric Inventory Scale – Nursing Home) och genom en enklare checklista utesluts tänkbara och/eller behandlingsbara orsaker. För att minska och förebygga de symtom som uppmärksammats, skrivs en bemötande- och kommunikationsplan att använda i mötet och det dagliga arbetet med personen. Individanpassade vårdåtgärder ordineras av det multiprofessionella teamet och prövas under en bestämd tid. Utvärdering görs genom att processen kontinuerligt upprepas och anpassas efter personens behov och sjukdomsutveckling.

Registret innehåller också uppgifter om läkemedelsordinationer och diagnoser och data som kan följas över tid samt på olika nivåer (enhet, kommun, län, rike).

En sekundär vinst med att arbeta med registret är att verksamheterna uppnår högre kompetens, struktur i arbetet och rapporterad förbättrad arbetsmiljö. Utdata visualiseras på olika nivåer och via ett unikt digitalt verktyg integrerat i registret kan verksamheterna på ett enkelt sätt arbeta med förbättringsarbete.

Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin
SVEREH

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Västra Götalandsregionen
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin är ett Nationellt Kvalitetsregister för rehabiliteringen av personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador eller andra komplexa tillstånd. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, väntetider, vårdtider, effekter av rehabilitering, eventuella komplikationer och patienters svar i frågeformulär. De ska också känna livstillfredställelse. Rehabiliteringsverksamheten bedrivs både inom slutenvård och öppenvård med stöd av multiprofessionella team.

SweDem
Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

SveDem är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra demensvården i Sverige. SveDem är ett flerhändelseregister med ambitionen att följa patienten genom hela vårdkedjan från diagnos med ambitionen uppföljning minst en gång per år i enlighet med nationella riktlinjer. Specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och särskilda boenden använder SveDem som innehåller uppgifter om utredningens och uppföljningens innehåll, initiativ till stödinsatser samt uppgifter om riskbedömningar, åtgärder och omvårdnad. SveDem är bland annat datakälla till 16 medicinska indikatorer samt omvårdnadsindikatorer i de nationella riktlinjerna och utveckling och möjlighet till förbättring sker genom att följa dem över tid. Även sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom (inom det nationella systemet för kunskapsstyrning) kan följas upp genom SveDem.

Swedvasc
Nationellt Kvalitetsregister för kärlkirurgi

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

I Swedvasc registreras kirurgiska ingrepp på kärl utanför hjärnan och hjärtat, såväl öppet kirurgiska som endovaskulära ingrepp utförda med röntgenteknik. Registret innehåller uppgifter om indikation, andra sjukdomar, operationsdetaljer och komplikationer. Ingreppen registreras i ett antal moduler: carotis, aorta, benartär, popliteaaneurysm, varicer och övrig artär/ven. Samsjuklighet, riskfaktorer, medicinering och kärlrelaterad livskvalitet registreras preoperativt; en månad och ett år postoperativt med viss variation i de olika modulerna.

Swespine
Svenska Ryggregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Region Jönköpings län
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Swespine är ett Nationellt Kvalitetsregister som dokumenterar operationer för degenerativa tillstånd i ländrygg/bröst- och halsrygg, samt deformitet, infektion och metastas i ryggkotpelaren. Det innehåller uppgifter om patienternas preoperativa hälsomässiga och sociala tillstånd. Det registrerar diagnos och operationsmetod, komplikationer och reoperationer samt utfall mätt med patientrapporterade utfallsmått (PROM och PREM) efter 1, 2, 5 och 10 år.

Taxeringsutfallet

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

En sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxeringen för respektive år på kommunnivå.

Tidsanvändningsundersökningen

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Tidsanvändningsundersökningen (TA) är en urvalsundersökning som görs vart tionde år. Syftet med undersökningen är att undersöka individers tidanvändning. Med hjälp av TA är det möjligt att se tiden som läggs ner på hemarbetet. Därför är undersökningen viktig som underlag i jämnställdhetsdebatten.

Tjänsteföretagens förbrukning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med statistiken är att ta fram uppgifter om tjänsteföretagens förbrukning efter detaljerad varugrupp.

Tonsilloperationsregistret

Typ av register
Nationellt Kvalitetsregister
Registerhållande organisation
Karolinska Universitetssjukhuset
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Tonsilloperationsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister som samlar in data om genomförda operationer på både barn och vuxna. Registret innehåller information om indikation, operationstyp och operationsteknik, de vanligaste komplikationerna och hur besvären som föranledde operationen ändrats efter operationen.

Trafik med fartyg

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller information om fartygs-,varu- och passagerartrafiken i svenska hamnar och lastageplatser.

Trafik med svenska lastbilar

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Mäter varutransporter med svenskregistrerade lastbilar/dragbilar som har en maximilastvikt på 3,5 ton eller mer. SCB var producent fram till referensår 2008. Rapporter därefter publiceras på trafikanalys hemsida, www.trafa.se.

Transportinfrastrukturens mark

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken omfattar vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och kartlägger de markarealer som tas i anspråk av de olika transportslagen. Huvuddelen av marken som används till transportinfrastruktur är vägar. Det avspeglas i statistiken genom extra fokus på vägar.

Källor till undersökningen är data från olika register, framför allt nationella vägdatabasen (NVDB) och fastighetskartan.

Transportsektorns energianvändning

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Den redovisade statistikens huvudsakliga syfte är att ange bränsleförbrukningen för inrikes sjöfart under kalenderåret 2019. Statistiken används för att följa upp utvecklingen av energianvändningen och dess tillhörande utsläpp inom inrikes sjöfart. Utvecklingen av användningen av förnybara bränslen framgår också av statistiken.

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet med undersökningen är att hämta information om kostnadsutvecklingen på trädbränsle- och torvpriser, som fått allt större betydelse i det svenska energisystemet. Insamlingen görs på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet. Undersökningen omfattar cirka 160 företag/arbetsställen som förbrukar trädbränslen eller torv.

Tätorter

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Register över tätorter med uppgifter om landareal och befolkning.

U-CAN
Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium

Typ av register
Biobank
Registerhållande organisation
Region Uppsala
Data i registret
I Metadataverktyget
Ja

Forskningsprogrammet U-CAN är en infrastruktur för cancerforskning. U-CAN samlar in och strukturerar journaluppgifter, enkätsvar, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter. Information och prov samlas in longitudinellt (före, under och efter cancerbehandling) inom följande diagnosområden: kolorektalcancer, hematologiska maligneteter och lymfom, hjärntumörer, neuroendokrina tumörer, prostatacancer, bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, matstrupe- och magsäckscancer, cancer hos organtransplanterade, lever- och pankreascancer samt öron-, näsa, och halscancer. I RUT finns U-CAN:s biobanksprovsamling beskriven.

UGU
Utvärdering Genom Uppföljning

Typ av register
Forskargenererade data
Registerhållande organisation
Göteborgs universitet
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

UGU är en kohortsekventiell nationell infrastruktur som bland annat används för utvärdering och forskning inom skolan. Den baseras på elva kohorter i årskurs 3 som har blivit utvalda av SCB. Dessa individer följs genom deras skolgång och urvalet är stratifierade och riksrepresentativa. Hittills har UGU data för elva kohorter mellan 1948 och 2010. Data består utav enkätfrågor, kognitiva tester och registerdata. Centralt för registret är att enkätdata består utav elevernas individuella svar.

Universitets- och högskoleregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Universitets- och högskoleregistret är en sammanfattande benämning för den högskolestatistik över studerande och examina i grund- och forskarutbildning som regleras i SFS 1993:1153 (föregången av SFS1981:516). Registret omfattar även sökande till grundutbildningen.

Registret ska även vara en urvalsram för enkätundersökningar och kunna sambearbetas med annan statistik.

Utbildningsregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Innehåller uppgifter om högsta utbildning för folkbokförda personer.

Utförarregistret

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Beskriver utförare av offentliga tjänster.

Utländska doktorander

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Syftet är att få information om hur de utländska doktoranderna rekryterades till forskarutbildningen, motiv till utbildning i Sverige, vad de hade för bakgrund, hur de upplevde svensk forskarutbildning och vad de hade för framtidsplaner.

Utrikeshandel med varor

Typ av register
Myndighetsregister
Registerhållande organisation
SCB
Data i registret
I Metadataverktyget
Nej

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.