Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer
NKBC

Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer är ett Nationellt Kvalitetsregister för diagnostik och behandling av bröstcancer. Registret innehåller uppgifter om ledtider, diagnostik, tumörkarakteristika, kirurgi, onkologisk behandling samt uppföljning. Patientrapporterade utfallsmått (PROM) insamlas via enkäter.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/kvalitetsregister

Syfte

Registrets syfte är att på ett objektivt och standardiserat sätt följa vårdkedjan från diagnos och behandling till eventuellt återfall och död. Det ger möjlighet att kartlägga regionala skillnader. Registret ska relatera till uppsatta kvalitetsmål och riktlinjer i Nationellt Vårdprogram för Bröstcancer och utgör en grund för forskning och utveckling kring bröstcancer.