Miljöräkenskaper

Miljöräkenskaper är ett informationssystem som med hjälp av statistik beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår liksom nationalräkenskaperna från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. Miljöräkenskaper används som beslutsunderlag för ekonomisk politik och miljöpolitik, samt som ett stöd i den nationella uppföljningen av internationella och nationella miljömål.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Miljöräkenskaper har följande subregister:

Lufträkenskaper

Luftutsläppen fördelas på näringsgren och presenteras i form av tidsserier. Användare är offentliga utredningar, miljö-, finans- och näringsdepartementen, och myndigheter som Naturvårdsverket och Konjunkturinstitutet men även regioner, andra organisationer och forskare.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI1301

Miljömotiverade subventioner

Miljömotiverade subventioner visar hur mycket pengar (med miljömotiv) som svenska staten betalar till olika typer av miljöaktiviteter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI1301

Miljörelaterade skatter

Miljöskatter visar ett av de styrmedel svenska staten har till sitt förfogande för att påverka konsumtion. Den definition av en miljöskatt som används på SCB är utarbetad av Eurostat och OECD. Miljöskatter fördelas på näringsgren och presenteras i form av tidsserier.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI1301

Miljösektorn

Miljösektorn ska beskriva och sammanfatta den del av den svenska ekonomin som alstrar (producerar) miljövänliga varor och tjänster. Syftet är att mäta utvecklingen av den gröna ekonomin och grön sysselsättning. För miljösektorn beräknas bland annat det förädlingsvärde, den export, den produktion och den sysselsättning som sektorn för miljövänliga varor och tjänster genererar. Statistiken om miljösektorn används som underlag i miljöekonomiska analyser och bedömningar, både i Sverige, regionalt och i EU.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI1301