Bebyggd mark i strandskyddsområden

Statistiken avser att beskriva bebyggelsebeståndet och förändringen i detta i de områden där strandskyddsbestämmelserna gäller.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Bebyggd mark i strandskyddsområden har följande subregister:

Bebyggelsepåverkad strand

Statistiken avser att beskriva kust och strand, påverkad av bebyggelse. De första strandskyddsbestämmelserna kom i början av 1950-talet. De skärptes väsentligt i mitten av 1970-talet, då de blev generella, omfattande land- och vattenområden inom 100 m från strandlinjen. Bestämmelserna kan, av länsstyrelse eller kommun, utsträckas till att gälla upp till 300 m från strandlinjen. Bestämmelserna ingår fr.o.m. 1999 i Miljöbalken, som kom att gälla detta år. SCB gjorde under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet flera metodstudier gällande bebyggelseutvecklingen inom strandskyddsområden bl.a. i Stockholms skärgård, kring Storsjön i Gästrikland och kring Åsnen i Småland. Den första publiceringen i Statistiska Meddelanden skedde 1996, och avsåg den strandnära bebyggelsen runt Mälaren och i Värmdö kommun. Senare har i samma serie publicerats resultaten från en studie av bebyggelseutvecklingen fram till år 2005 samt en studie av bebyggelsens påverkan på kust- och strandlinjen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0807

Strandnära byggande

Statistiken avser att beskriva bebyggelsebeståndet och förändringen i detta i de områden där strandskyddsbestämmelserna gäller.
De första strandskyddsbestämmelserna kom i början av 1950-talet. De skärptes väsentligt i mitten av 1970-talet, då de blev generella, omfattande land-
och vattenområden inom 100 m från strandlinjen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0807