Information om behandling av personuppgifter i RUT

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna samlas in för att skapa och administrera användarkonton för metadataverktyget Register Utiliser Tool (RUT). Uppgifterna kommer även att användas för att kommunicera med dig som användare, bland annat i metadataverktygets utvecklingsarbete.

Vetenskapsrådet behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Vetenskapsrådet sparar ditt användarnamn, förnamn, efternamn och organisation samt uppgifter som du lämnar när du använder formuläret för frågor och feedback, bland annat uppgifter om webbläsare och operativsystem som kan behövas hantera ett fel eller en användarsynpunkt.

En användare tilldelas inledningsvis ett användarnamn och lösenord av Vetenskapsrådet. Ett nytt lösenord måste anges vid första inloggningstillfället. Det nya lösenordet ersätter det ursprungliga lösenordet och Vetenskapsrådet har därmed inte längre tillgång till ditt lösenord.

Personuppgifterna gallras hos Vetenskapsrådet om du återkallar ditt samtycke, om du inte har loggat in i metadataverktyget på två år eller när användarkontot upphör att gälla. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

Tillgänglighet för rut.registerforskning.se.

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur [rut.registerforskning.se] uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Då webbplatsen till stor del utgörs av en dynamisk grafisk visualisering av stora mängder data kan den upplevas som otillgänglig för den som är hänvisad till att ta del av innehållet med hjälp av så kallad skärmläsare

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rut.registerforskning.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till registrator@vr.se ring 08-546 44 000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. [länk till formulär på https://www.vr.se/tillganglighetsbrister.html]

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Avsaknad av alternativtexter

 • Alternativtext saknas för logotyp i sidfoten på inloggningssidan
 • I verktyget, i inloggat läge saknas alternativtexter för:
  • hjälpknappen i sidhuvudet
  • ”slänga-funktionen” i urvalslistor
  • Stängfunktion för pop-up fönster
  • Öppna/stäng-fliken för urvalslistor och informationspanelen för variabler och begrepp

Brist i information om sidors olika delar och komponenter

Avsaknad av etiketter och strukturell information som försvårar röststyrning och förståelse för innehållet bland annat vid navigering i webbsidan med skärmläsare

 • I inloggningsformuläret saknas etiketter kopplade till inmatningsfälten.
 • I huvudsökfunktionen saknar inmatningsfält etiketter.
 • I den interaktiva grafiken saknas etiketter för
  • Zoom-funktionen
  • ”fälla-ut-knappen” för listning av variabler på objekttyper
  • kryssrutor i listor för att välja variabel till urvalslista
 • Etikett saknas på knappen för att ”skapa ny urvalslista”
 • Knapp "Spara" för att spara ny urvalslista är etiketterad som länk men är en knapp.
 • Det finns list-punkter som inte ligger i en lista på söksidan i RUT.
 • Pop-up-rutan med GDPR-information är inte läsbar och stäng-krysset för pop-up-rutan hamnar utanför skärmens kant på skärmar som har mindre än 930 pixlar bredd.
 • Stäng-krysset för popupfönster för "Kodlistor" och ”Information om behandling av RUT-användares personuppgifter” är inte hanterbara med skärmläsare (saknar text).
 • Pop-up för datumval på söksidan är felaktigt etiketterad
 • Vissa rubriker i pop-up fönstren för variabelbeskrivning och i registerbeskrivning är semantiskt kodats som vanlig text och rubriker som är visuellt dolda, syns för användare.

Ologisk ordning på texter när formgivning plockas bort

GDPR-information kommer före sidans rubrik när formgivning plockas bort.

Automatisk komplettering används inte

Det finns ett inmatningsfält för e-post i pop-up fönstret för beställning av nytt lösenord på inloggningssidan där automatisk komplettering inte används.

Brister i kontrast mellan text och bakgrund

Vissa texter, bland annat text på den ”flik” som är öppen samt länk till "Urvalslistor" i huvudmenyn har låg kontrast mellan text och bakgrund

Brister i möjlighet till tangentbordsnavigering

 • Tab-ordningen är inte logisk
 • Otydlig och ibland ingen markering av vad som är i fokus
 • Fokus läggs på element som är dolda.
 • Det går inte att tabba sig till pop-up med information på på inloggningssidan.
 • Det går inte att tabba sig fram till sökfunktionen i sidhuvudet på registerforskning.se.
 • Det går inte att plocka bort valda ämnen från sökfrågan (under rubriken "Register") för användare som navigerar med tangentbord eller skärmläsare. Ta-bort-krysset kan inte uppfattas av hjälpmedel.
 • Det går inte att öppna sökresultat-grupper med tangentbord. Expander-knapparna uppfattas inte av hjälpmedel.

Sidans språk saknas i koden, för hela och delar av sidan

 • lang="sv" saknas på inloggningssidan och namnet verktyget på sidan får svårbegriplig betoning då det är på engelska.

Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

 • Felmeddelande när användaren försöker spara term ligger före inmatningsfält.

Sökfunktionen fungerar dåligt i skärmläsare

 • Rubrik och placeholder i inmatningsfält läses upp med engelsk betoning trots att det är svensk text.
 • Sökträffar läses inte upp.
 • De går inte att navigera till med skärmläsaren.
 • Det går inte att plocka bort valda sökalternativ
 • Det finns iframes som saknar title. Exempelvis för Google Tag Manager på registerforskning.se.

Se även anmärkningar på information om komponenter och olika delar av sidor

Vissa meddelande som inte är i fokus kan inte presenteras av hjälpmedel

Sökresultat på sök sidan och symbolen som visar att sidan laddar uppfattas inte av hjälpmedel.

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av rut.registerforskning.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 9 januari 2019.

Vetenskapsrådet har succesivt utfört rättningar i samband med utveckling av nya versioner av verktyget. I samband med leveranser av rättningar genomför Vetenskapsrådet egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på rut.registerforskning.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda, att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar eller att felen planerats att korrigeras i samband med nya versioner av verktyget/sidan som ännu inte har släppts.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen publicerades i maj 2018.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Logga in i RUT - Register Utiliser Tool

Användarnamn eller e-post

Lösenord


Har du glömt ditt lösenord?

Tillgänglighetsredogörelse för rut.registerforskning.se

Här kan du som användare logga in i Vetenskapsrådets verktyg för identifiering av register och registervariabler – RUT. Det här är mjukvara under utveckling. För mer information om verktygets utveckling se www.registerforskning.se .

Om RUT

För att logga in måste du ha ansökt om och fått inloggningsuppgifter från Vetenskapsrådet.

Är du forskare eller registerhållare och vill bidra till vårt arbete med att utveckla RUT kan du bli användare. Läs mer på www.registerforskning.se/sv/register-i-sverige/metadataverktyget-rut/.