Svenska Lymfomregistret
SLR

Det svenska lymfomregistret är ett nationellt kvalitetsregister för alla typer av maligna lymfom som diagnosticeras i vuxen ålder (från 18 års ålder). Registret innehåller uppgifter om diagnosmetod, sjukdomskaraktäristika, primärbehandling och behandlingssvar, eventuella återfall och återfallsbehandlingar.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/lymfom-lymfkortelcancer/kvalitetsregister/

Syfte

Syftet är att ge underlag för uppföljning av vårdens kvalité vid lymfom i hela landet och medverka till att förbättra vården för patienterna. Registret mäter kvalitetsindikatorer som definierats i åtta vårdprogram för olika lymfomsubtyper. Ett sekundärt syfte är också att skapa underlag för forskning