Grundskola: nationella prov åk 5

Nationella prov i årskurs 5 är obligatoriska prov som görs under vårterminen. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundskola: nationella prov åk 5 har följande subregister:

Grundskola: nationella prov åk 5

Nationella prov i årskurs 5 var obligatoriska prov åren 2009-2010 och genomfördes under vårterminen. Tidigare år var proven inte obligatoriska för skolorna att genomföra. Resultaten från de obligatoriska proven är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

År 2008 genomfördes en provomgång av statistikinsamlingen inför att proven skulle bli obligatoriska. År 2011 genomfördes inga obligatoriska prov i årskurs 5. Från och med 2012 görs proven istället i årskurs 6.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0129