Vad är Metadataverktyget

Bättre överblick över registers innehåll

Metadataverktyget ger en strukturerad överblick över vilken information som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Metadataverktyget beskriver dessa datakällors innehåll på en detaljerad nivå med metadata, det vill säga data om data.

Genom att söka i och analysera Metadataverktygets innehåll kan forskare bättre förstå ett registers uppbyggnad och betydelsen av dess innehåll. Forskare kan därmed med hjälp av Metadataverktyget själva bättre bedöma vilken data som skulle kunna användas för att besvara en specifik forskningsfråga innan de kontaktar den registerhållande myndigheten eller organisationen för vidare dialog.

Tydligare beställning av variabler

Metadataverktyget gör det enklare att identifiera och utvärdera register och registervariabler. Därmed kan Metadataverktyget bidra till att skapa ett mer precist underlag för att begära ut data från de registerhållande myndigheterna och organisationerna. Att kunna göra en precis beställning till en registerhållande myndighet eller organisation är viktigt. Varje variabel ska vara motiverad utifrån syftet med studien, studiedesignen och/eller studiepopulationen eftersom ett utlämnande från en registerhållande myndighet inte får vara mer omfattande än vad som krävs i förhållande till det ändamål för vilket de begärs ut.

Återanvändning av metadata

Den metadata som finns i Metadataverktyget kan också utgöra ett grundunderlag till registerforskares datahanteringsplan och annan dokumentation av forskningsdata, exempelvis i datarepositorium eller forskningsmetadatakataloger.