Graviditetsregistret

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset på uppdrag av Region Stockholm

Webbplats

https://www.medscinet.com/gr/

Beskrivning

Graviditetsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning. Registret innehåller medicinska data om tidigare graviditeter och tidigare sjukdomshistoria, nuvarande graviditet, eventuella undersökningar, uppgifter om förlossningen, och uppgifter om barnets tillstånd och hälsa under de första levnadsdygnen. Andra uppgifter som registreras är exempelvis den gravida kvinnans levnadsvanor, utbildningsnivå, yrke och familjesituation.

Syfte

Syftet är att förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn genom att utveckla kvaliteten på vården genom hela vårdkedjan. Ytterligare syfte är att utgöra underlag för forskning inom området graviditet och förlossning.