Universitets- och högskoleregistret

Universitets- och högskoleregistret är en sammanfattande benämning för den högskolestatistik över studerande och examina i grund- och forskarutbildning som regleras i SFS 1993:1153 (föregången av SFS1981:516). Registret omfattar även sökande till grundutbildningen. Registret ska även vara en urvalsram för enkätundersökningar och kunna sambearbetas med annan statistik.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Universitets- och högskoleregistret har följande subregister:

Forskarutbildning, aktivitet

Syftet är att beskriva omfattning och inriktning av studier i forskarutbildning.

Varianten innehåller uppgifter om aktivitet för doktorander inom forskarutbildning från och med 1971.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0204

Forskarutbildning, anknytande högskolor

Syftet är att beskriva deltagande i utbildning på forskarnivå vid högskolor utan eller med begränsat examenstillstånd på forskarnivå.

Varianten innehåller uppgifter om doktorander från och med 2007.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0204

Forskarutbildning, antagna

Syftet är att beskriva omfattning och inriktning av antagning till forskarutbildning.

Varianten innehåller uppgifter om antagna till forskarutbildning från och med 1970.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0204

Forskarutbildning, examina

Syftet är att beskriva omfattning och inriktning av avlagda examina i forskarutbildning.

Varianten innehåller uppgifter om forskarexamina från och med 1970.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0204

Forskarutbildning, forskarskolor lärare

Uppgifter om studerande vid forskarskolor för lärare och förskolelärare från och med höstterminen 2008.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0204

Forskarutbildning, försörjning

Syftet är att beskriva omfattning och inriktning av studiefinansiering i forskarutbildning.

Varianten innehåller uppgifter om försörjning för doktorander inom forskarutbildning från och med 1972.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0204

Forskarutbildning, mobilitet

Syftet är att beskriva internationell mobilitet bland de doktorander som avlagt en examen på forskarnivå.

Varianten innehåller uppgifter om forskarexaminerade från och med 2016.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0204

Grund- avancerad nivå, sökande

Uppgifter om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (tidigare högskolans grundutbildning). Omfattar ansökningar via Universitets- och högskolerådets (tidigare Verket för Högskoleservice) samordnade antagningssystem NyA (högskolornas Nya Antagningssystem). Innan 2007 skedde även ansökningar via högskolornas lokala antagningssystem, LANT.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0206

Grundutb, avklarade poäng

Registervarianten innehåller uppgifter om avklarade poäng från och med 1993/94 och framåt. Uppgifter finns bara för högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok samt för Handelshögskolan i Stockholm från 2011.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0205

Grundutb, examina före 1977

Registervarianten innehåller uppgifter om examina inom högskolans grundutbildning för läsåren 1962/63 - 1976/77.

Syftet är att beskriva omfattning och inriktning av avlagda examina i grundläggande högskoleutbildning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0205

Grundutb, registrerade före 93

Syftet är att beskriva omfattningen och inriktningen av studier i grundläggande högskoleutbildning.

Registervarianten innehåller registrerade i högskoleutbildning perioden ht 1977 - vt 1993 (dvs. enligt 1977 års studieordning).

Terminsvisa registreringar per person och linje/gren respektive fristående kurs/ämnesgrupp.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0205

Grundutbildning, examina

Registervarianten innehåller uppgifter om examina inom högskolans grundutbildning från och med läsåret 1977/78.

Syftet är att beskriva omfattning och inriktning av avlagda examina i grundläggande högskoleutbildning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0205

Grundutbildning, registrerade

Syftet är att beskriva omfattningen och inriktningen av studier i grundläggande högskoleutbildning.

Registervarianten innehåller samtliga förstagångs- och fortsättningsregistreringar från och med 1993/94 (dvs. enligt 1993 års studieordning) och framåt.

Terminsvisa registreringar per person och kurs.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0205

Grundutbildning, sökande internationella

Uppgifter om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (tidigare högskolans grundutbildning). Omfattar ansökningar via Universitets- och högskolerådets (tidigare Verket för Högskoleservice) samordnade antagningssystem NyA (högskolornas Nya Antagningssystem). Innan 2007 skedde även ansökningar via högskolornas lokala antagningssystem, LANT.

Varianten innehåller uppgifter om sökande och antagna till de internationella antagningsomgångarna på grundnivå och avancerad nivå. De internationella antagningsomgångarna innehåller två olika omgångar. Den ena innehåller internationella kurser och program på grundnivå och den andra innehåller internationella masterprogram. Ingen personnummersbearbetning görs av uppgifterna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0206

Grundutbildning, sökande snabbstatistik

Uppgifter om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (tidigare högskolans grundutbildning). Omfattar ansökningar via Universitets- och högskolerådets (tidigare Verket för Högskoleservice) samordnade antagningssystem NyA (högskolornas Nya Antagningssystem). Innan 2007 skedde även ansökningar via högskolornas lokala antagningssystem, LANT.

Varianten innehåller uppgifter om sökande och antagna inkomna när ansökningstiden för anmälan till vår- och höstterminen stänger. Vanligtvis 15:e april för ansökan till höstterminen och 15:e oktober för vårterminen.

I snabbstatistiken är man intresserad av antagningsomgångar som innehåller program. Antagningsomgångar som enbart innehåller kurser och som ingår i urval 3 samlas därför inte in i samband med snabbstatistiken. Ingen personnummersbearbetning görs av uppgifterna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0206

Grundutbildning, sökande sommarkurser

Uppgifter om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (tidigare högskolans grundutbildning). Omfattar ansökningar via Universitets- och högskolerådets (tidigare Verket för Högskoleservice) samordnade antagningssystem NyA (högskolornas Nya Antagningssystem). Innan 2007 skedde även ansökningar via högskolornas lokala antagningssystem, LANT.

Varianten innehåller uppgifter om sökande och antagna till sommarkurser på grundnivå och avancerad nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0206

Personal vid UoH 2001–

Redovisning av personal vid universitet/högskolor under oktober månad respektive år. Statistiken är avsedd att utgöra underlag vid planering och därvid ge detaljkunskaper om personalläge och personalstruktur samt vid behov utgöra underlag för särskilda analyser.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0202

Personal vid UoH, september 1995-2000

Redovisning av personal vid universitet/högskolor under september månad respektive år. Statistiken är avsedd att göra underlag vid planering och därvid ge detaljkunskaper om personalläge och personalstruktur samt vid behov utgöra underlag för särskilda analyser.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0202

Studiemedel för utlandsstudier

Uppgifter om studiemedel för utlandsstudier som används för statistik om internationell mobilitet bland högskolestuderande.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0209