Svenska Frakturregistret
SFR

Svenska Frakturregistret är ett nationellt kvalitetsregister i vilket kroppens samtliga ortopediska frakturer registreras. I registret finns information om skada, skadeorsak samt behandling. Både kirurgisk och icke-kirurgisk behandling registreras. Resultatdata består av reoperationsfrekvens, mortalitet samt patientrapporterade utfallsmått.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://sfr.registercentrum.se/

Syfte

Syftet med frakturregistret är att förbättra kvaliteten i svensk frakturvård genom systematisk datainsamling, analys och forskning

Subregister

Svenska Frakturregistret har följande subregister:

Skada, Fraktur, Behandling, Uppföljning

Referensperiod