Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning
Q-IVF

Q-IVF är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller information om samtliga startade IVF-behandlingar, både färska cykler och fryscykler i Sverige med egna eller donerade gameter (ägg och spermier) samt även insemination med donerade spermier. Vidare ingår behandlingar där ägg fryses i fertilitetsbevarande syfte. Varje behandlingscykel innehåller, där relevant, uppgifter om hormonstimulering, ägguttag, fertiliseringsmetod, embryotransfer, insemination, frysning av gameter och embryon och graviditetsutfall för heterosexuella par, samkönade par samt ensamstående kvinnor. Även komplikationer som t.ex ovariell överstimulering rapporteras.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://www.medscinet.com/qivf/

Syfte

Syftet med registret är att följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som behandlade kvinnor och män samt ge deltagande enheter underlag för sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund till vetenskapliga arbeten.