Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin
SVEREH

Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin är ett Nationellt Kvalitetsregister för rehabiliteringen av personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador eller andra komplexa tillstånd. Registret innehåller uppgifter om diagnoser, väntetider, vårdtider, effekter av rehabilitering, eventuella komplikationer och patienters svar i frågeformulär. De ska också känna livstillfredställelse. Rehabiliteringsverksamheten bedrivs både inom slutenvård och öppenvård med stöd av multiprofessionella team.

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://svereh.registercentrum.se/

Syfte

Syftet med registret är att säkra kvaliteten i rehabiliteringen för personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador eller andra komplexa tillstånd. Data samlas in med det överordnade syftet att utveckla och säkra vårdens kvalitet, ge deltagande enheter möjlighet att följa upp den vård som ges och utifrån adekvata jämförelser med andra enheter ge underlag för diskussioner och förbättringsarbete inom den egna verksamheten. Data kan även ligga till grund för prioriteringsarbete såväl inom rehabilitering som mellan olika processer inom hälso-och sjukvården. Därtill utgör registret en grund för forskning.