Vuxnas färdigheter (PIAAC)

Innehåller uppgifter om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen har de färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på jobbet och hemma.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Vuxnas färdigheter (PIAAC) har följande subregister:

Vuxnas färdigheter (PIAAC)

PIAAC riktas mot vuxna personer i åldern 16–65 år som är folkbokförda i Sverige. Från registret över totalbefolkningen (RTB) drogs ett slumpmässigt urval på 10 000 personer i åldern 16–65 år. Urvalet representerar den vuxna befolkningens sammansättning vilket exempelvis innebär att andelen yngre och äldre och andelen utrikes och inrikes födda motsvarar andelarna i hela Sveriges vuxna befolkning. Den här dokumentationen omfattar i första hand de frågor som ställdes vid intervjutillfället och resultaten på övningarna. Däremot är de härledda variabler inte dokumenterade här, exempelvis är ålder dokumenterad men inte åldersklasser.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0546