Svenska Axelprotesregistret
Svenska Skulder- och Armbågsregistret

Svenska axelprotesregistret är ett nationellt kvalitetsregister för axelproteser. Registret innehåller uppgifter om diagnos, genomförda operationer (såväl primäroperationer som omoperationer), komplikationer och protesbyten. Registret innehåller även uppgifter om självrapporterade mått på livskvalitet såväl diagnosspecifika som standardiserade.

Registerhållande organisation

Danderyds Sjukhus AB

Webbplats

https://www.ssar-rapport.se

Syfte

Syftet med registret är att registrera alla landets ingrepp gällande axelproteser. Såväl primäroperationer som omoperationer för komplikationer samt protesbyten registreras. Detta för att utvärdera implantatöverlevnad samt klinisk behandlingseffekt för olika protestyper, fabrikat, fixationsmetoder eller olika material, samt för olika diagnoser och indikationer. Därtill utgör registret en grund för forskning.

Subregister

Svenska Axelprotesregistret har följande subregister:

Axel PROM

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) preoperativt, 1, 5 och 10 år efter primäroperationen av axeln.

Referensperiod

Axel Primäroperation

Primäroperationer, axelprotes.

Referensperiod

Axel Reoperation

Reoperationer, axelprotes.

Referensperiod

Axel Uppföljning Primäroperation

Uppföljning av primära axelprotesoperationer 1, 5 och 10 år efter primäroperationen av axeln.

Referensperiod