SweDem
Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar

SveDem är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra demensvården i Sverige. SveDem är ett flerhändelseregister med ambitionen att följa patienten genom hela vårdkedjan från diagnos med ambitionen uppföljning minst en gång per år i enlighet med nationella riktlinjer. Specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och särskilda boenden använder SveDem som innehåller uppgifter om utredningens och uppföljningens innehåll, initiativ till stödinsatser samt uppgifter om riskbedömningar, åtgärder och omvårdnad. SveDem är bland annat datakälla till 16 medicinska indikatorer samt omvårdnadsindikatorer i de nationella riktlinjerna och utveckling och möjlighet till förbättring sker genom att följa dem över tid. Även sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom (inom det nationella systemet för kunskapsstyrning) kan följas upp genom SveDem.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/svedem/

Syfte

SveDems syfte är att förbättra och utveckla utredning, uppföljning och omvårdnad av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom genom hela vårdkedjan. Målet är en likvärdig och hög kvalitet av vård, behandling och omvårdnad av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom i hela landet. Deltagande enheter kan med fördel arbeta med förbättringsarbeten utifrån de resultatrapporter man har tillgång till i inloggat läge. Därtill utgör registret en grund för forskning.