Grundsärskola

Undersökningen om elever i grundsärskola är en del av Skolverkets uppföljningssystem för skolväsendet. Syftet med systemet är att det ska ge en samlad bild av verksamheten och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundsärskola har följande subregister:

Elever

Registret över elever i grundsärskolan innehåller bl.a. uppgifter om elevens bakgrund, vilken årskurs eleven går i, eventuellt språk eleven studerar samt utbildning och födelseland för elevens föräldrar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0137