Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna är ett delregister i Nationellt kvalitetsregister för Öron-, Näs-, och Halssjukvård i Sverige. Registrets primära syfte är att kartlägga och bidra till förbättring av rehabiliteringen för dem med de mest uttalade hörselnedsättningarna. En del av registret innehåller uppgifter om hörselnivåer och erhållen hörselrehabilitering. Utöver detta finns uppgifter över patientens upplevda nytta av Hörselvårdens insatser. Den andra delen av registret är ett specifikt register över utförda cochleaimplantat (CI)operationer i Sverige. I både dess delregister finns frågor som utvärderar patientrelaterade utfallsmått sk PROMs (patient-related outcome measures).

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://hnsv.registercentrum.se/

Syfte

Syftet är att kartlägga och bidra till förbättring av hörselrehabiliteringen hos patienter med grav hörselnedsättning. Syftet med CI-registret är att säkerställa hög kvalitet på de CI-operationer som görs i Sverige. Registret ger också en möjlighet till jämförelse mellan registrerande enheter. Utöver detta är registret en grund för forskning.