Svenska Palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister med information om vården i livets slutskede. Vårdgivaren registrerar information avseende hur vården efterlever definierade kriterier för god vård i livets slutskede. Detta inkluderar alla dödsfall oavsett diagnos, kön, ålder eller dödsplats. Forskning bedrivs utifrån resultaten i Svenska palliativregistret. Ett exempel på detta är att se skillnader i symtombild hos de som avlider till följd av Covid-19, beroende på om de vårdats på sjukhus eller inom äldrevården.

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://palliativregistret.se/

Syfte

Syftet med registret är att förbättra vården i livets slutskede för patienten, förbättra stödet till närstående samt utgöra underlag för forskning.

Subregister

Svenska Palliativregistret har följande subregister:

Dödsfallsenkät

Avlidna personer i Sverige.

Referensperiod