Svenska Palliativregistret

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://palliativregistret.se/

Beskrivning

Svenska palliativregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister med information om vården i livets slutskede. Vårdgivaren registrerar information avseende hur vården efterlever definierade kriterier för god vård i livets slutskede. Detta inkluderar alla dödsfall oavsett diagnos, kön, ålder eller dödsplats.

Syfte

Syftet är att förbättra vården i livets slut för patienter och deras närstående, samt utgöra underlag för forskning.