Nationella Registret över Smärtrehabilitering
NRS

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) inkluderar vuxna patienter med långvarig benign smärta och därav konsekvenser som påverkar det dagliga livet i hög grad. Registret beskriver patientgruppen samt rapporterar resultat efter multimodal smärtrehabilitering. NRS innehåller information om diagnos men framför allt självrapporterade data (PROM-data) om demografi, arbetsstatus, funktion, smärtintensitet och utbredning, psykologiska faktorer, aktivitet/delaktighet, hälsorelaterad livskvalité samt patienters upplevelse av vården.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/nrs/

Syfte

Syftet med NRS är att utveckla och säkra vårdens kvalitet samt bidra till mer jämlik vård för patienter med långvarig smärta. Ytterligare syften är att jämföra resultat på gruppnivå mellan olika enheter i landet, ge medverkande enheter möjlighet att följa upp den vård som ges samt inspirera till förbättringsarbete. Registret utgör också underlag för forskning.