Försäljning av mineralgödsel

Produkten ingår i den löpande statistiken om gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket. Statistiken ska belysa och följa utvecklingen av försäljningen för kväve, fosfor, kalium och svavel via mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruket. Dessutom redovisas uppgifter om försäljningen av gödselmedel tillåtna vid ekologisk odling och uppgifter om fosforgödselmedlens totala kadmiuminnehåll.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Försäljning av mineralgödsel har följande subregister: