Svenska Barnnjurregistret
BNR

BNR är ett nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med njursjukdom. Det innehåller uppgifter om diagnos, tillväxt, blodtryck, medicinering, njurfunktionsnivå, protein i urinen, anemi och ben- och mineralstörning samt även livskvalitetsvariabler.

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://barnnjurregistret.se/

Syfte

Syftet med Svenska Barnnjurregistret är att verka för en jämlik vård av hög kvalitet för njursjuka barn och ungdomar i hela landet, för säker och rationell läkemedelsanvändning, för en kostnadseffektiv vård, för aktiv deltagande av patienter och föräldrar/syskon, för interdisciplinärt samarbete, för att utveckla lokala och nationella kvalitets- och förbättringsarbeten, för lärande nätverk och långsiktig forskning om denna patientgrupp.